Nr. hotărâreData emiteriiTitluDocumenteAnexe
5604.04.2024Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioarePDFanexa
5504.04.2024Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFanexa
5428.03.2024Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile (teren și construcțiile C2, C3, C4 înscrise în Cartea funciară nr. 41074), situate în Municipiul Slobozia, str. Decebal, nr.3, județul Ialomița, din domeniul public al județului Ialomița în domeniul public al statuluiPDFanexa
5328.03.2024Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr. 8, municipiul Slobozia, aflate în domeniul public al Județului IalomițaPDFanexa nr.1 
anexa nr.2
anexa nr.3
5228.03.2024Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20 din 12.02.2024 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioarePDF
5128.03.2024Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe traseul drumului județean DJ213A prin consiliile locale, în vederea promovării și implementării în comun a proiectului ”Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN21, DJ201: intersecție cu DJ213A Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027PDFanexa
5028.03.2024Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu CECCAR Filiala Ialomița în vederea realizării Concursului de cultură și educație financiar-contabilă, ediția a II-aPDF
4928.03.2024Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a trei olimpiade naționale și două concursuri naționale școlarePDFanexa nr.1
anexa nr.2
4828.03.2024Hotărâre pentru aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și desemnarea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație la Societatea Drumuri și Poduri SAPDFanexa
4728.03.2024Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Consiliul Județean IalomițaPDFanexa
4628.03.2024Hotărâre privind concesionarea prin licitație a unui teren în suprafață de 585,8706 ha cu destinația agricolă – categoria de folosință arabil, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei VlădeniPDFanexa nr. 1
anexa nr. 2
4528.03.2024Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 332 din 21.12.2023 privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Fotbalul unește toți ialomițenii ”anul V al Asociației Fotbal Club UNIREA 04 pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024PDFanexa
4428.03.2024Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 44 din 28.02.2023 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în vederea finanțării proiectelor în cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2023PDF
4328.03.2024Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioarePDFanexa
4228.03.2024Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2024PDFanexa
4118.03.2024Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor IalomițaPDFAnexă
4018.03.2024Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioarePDF
3918.03.2024Hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexe
3818.03.2024Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unui bun mobil ”aparat radiologic portabil”, aflat în proprietatea județului IalomițaPDFAnexă
3718.03.2024Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024PDFAnexe
3627.02.2024Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20 din 12.02.2024 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2024PDF
3527.02.2024Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 103 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, cu modificările și completările ulterioarePDF
3427.02.2024Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioarePDF
3312-02-2024Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) –Scânteia –intersecție cu DN21, DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești)-intersecție cu DJ212; DJ 212: intersecție cu DJ 201-intersecție cu DN 2A (Țăndărei)”PDFAnexe
3212-02-2024Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”PDFAnexe
3112-02-2024Hotărâre privind asocierea UAT Județul Ialomița cu UAT Municipiul Slobozia în vederea realizării proiectului de interes județean „Creșterea Eficienței Energetice a Clădirilor Publice din Județul Ialomița” din cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027, imobile aflate în domeniul public al Municipiului SloboziaPDFAnexă
3012-02-2024Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2024PDFAnexe
2912-02-2024Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 333 din 21.12.2023 privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Promovarea sportului de performanță la nivel național” al Asociației Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024PDFAnexă
2812-02-2024Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia în dosarul nr.940/98/2023PDF
2712-02-2024Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr. 8, municipiul Slobozia, aflate în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexă
2612-02-2024Hotărâre privind concesionarea, pe loturi, a 570,9938 ha teren cu destinația agricolă – categoria de folosință arabil - aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei VlădeniPDFAnexă
2512-02-2024Hotărâre privind concesionarea unor terenuri în suprafață de 23,9544 ha, terenuri situate pe raza comunei Giurgeni, proprietatea publică a județului Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaicePDFAnexă
2412-02-2024Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2024PDFAnexă
2312-02-2024Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare revizuit al Centrului de Îngrijire și Asitență (CIA) SloboziaPDFAnexa
2212-02-2024Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță, pentru anul 2024/sezonul competițional 2024-2025PDFAnexă
2112-02-2024Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomiţa pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2024PDFAnexă
2012-02-2024Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2024PDF
1912-02-2024Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2024PDFAnexe
1812-02-2024Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., pe anul 2024PDFAnexe
1712-02-2024Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2024PDFAnexe
1612-02-2024Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2024PDFAnexe
1512-02-2024Hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2024PDFAnexe
1412-02-2024Hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2024PDFAnexe
1307-02-2024Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatori tehnico-economici, actualizați, faza Proiect Tehnic de Execuție (PTE), pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) –Scânteia –intersecția cu DN21”PDFAnexă
1207-02-2024Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A”PDFAnexă
1107-02-2024Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați , faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”PDFAnexă
1029.01.2024Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 8457/2019-T din 17.04.2019PDF
929.01.2024Hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2023 - referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”PDFAnexă
829.01.2024Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare/ reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității Comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”PDFAnexă
729.01.2024Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Scară de acces exterioară - Centru de Îngrijire și Asistență Slobozia”PDFAnexă
629.01.2024Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 323 din 21.12.2023 privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2024PDFAnexă
529.01.2024Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDF
429.01.2024Hotărâre privind stabilirea valorii unitare, lei/kilometru, aferentă sumei forfetare lunare și pentru suma forfetară pe zi, care va fi decontată elevilor din județul Ialomița care sunt şcolarizați în altă localitate decât cea de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport publicPDFAnexă
329.01.2024Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027PDFAnexă
210.01.2024Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2024-2025PDF
110-01-2024Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2023PDF
Nr. hotărâreData emiteriiTitluDocumenteAnexe
34121.12.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023PDFAnexa
34021.12.2023Hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Extindere colectare separata a deșeurilor municipale” — cod SMIS 157901, în cadrul Programelor Operaţionale 2021— 2027/ Program al Administrației Fondului pentru Mediu.PDF
33921.12.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa
33821.12.2023Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
33721.12.2023Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și Direcției Județene de Evidență a Persoanelor IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
33621.12.2023Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile proprietatea județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioarePDF
33521.12.2023Hotărâre privind aprobarea bugetului pentru proiectul ,, Scrima ialomițeană prezent și viitor, scrimiorii ialomițeni în arena internațională” al Asociației Județene de Scrimă pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024PDFAnexa
33421.12.2023Hotărâre privind aprobarea bugetului pentru proiectul ,,Fotbalul județean – baza piramidei, locul unde fotbalul și comunitatea se întâlnesc cel mai direct” al Asociației Județene de Fotbal Ialomița pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024PDFAnexa
33321.12.2023Hotărâre privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Promovarea sportului de performanță la nivel național” al Asociației Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024PDFAnexa nr. 1
Anexa nr.2
33221.12.2023Hotărâre privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Fotbalul unește toți ialomițenii” anul V al Asociației Fotbal Club UNIREA 04 Slobozia pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
33121.12.2023Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2023PDFAnexa nr.1    Anexa nr.2    Anexa nr.3    Anexa nr.4
33021.12.2023Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, până la data de 30.06.2024PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
32921.12.2023Hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al județului Ialomița și din administrarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia, în domeniul privat al județului Ialomița în vederea desființăriiPDFAnexa
32821.12.2023Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B”PDFAnexa
32721.12.2023Hotărâre privind constituirea drepturilor de superficie, uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea Distrigaz Sud Rețele S.R.L. și/sau Engie România S.A. asupra terenului în suprafață de 4520 mp aflat în proprietatea publică a Judeţului Ialomiţa, situat în Municipiul Urziceni, str. Regiei, nr. 7A, județul IalomițaPDFAnexa
32621.12.2023Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2024PDFAnexa
32521.12.2023Hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2024PDF
32421.12.2023Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2024PDF
32321.12.2023Hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2024PDFAnexa nr.1  Anexa nr.2  Anexa nr.3  Anexa nr.4  Anexa nr.5  Anexa nr.6  Anexa nr.7  Anexa nr.8  Anexa nr.9
32221.12.2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-TârgPDFAnexa
32121.12.2023Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-TârgPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
32021.12.2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Județene ,,Ștefan Bănulescu” IalomițaPDFAnexa
31921.12.2023Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
31821.12.2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural „Ionel Perlea” IalomițaPDFAnexa
31721.12.2023Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcții ale Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
31621.12.2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaPDFAnexa
31521.12.2023Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
31421.12.2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Național al AgriculturiiPDFAnexa
31321.12.2023Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Național al Agriculturii, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
31221.12.2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Județean IalomițaPDFAnexa
31121.12.2023Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
31021.12.2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa
30921.12.2023Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
30821.12.2023Hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.247/15.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor IalomițaPDF
30721.12.2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa
30621.12.2023Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa nr. 1
Anexa nr.2
30515.12.2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.140/07.07.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica”, cu modificările ulterioarePDF
30415.12.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioarePDF
30315.12.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023PDFanexa
30215.12.2023Hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr. 411 din 05.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița și aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2023PDFanexa
30115.12.2023Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 2 din 10.01.2023 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026, cu modificările și completările ulterioarePDFanexa
30029.11.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 118/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
29929.11.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție de lucrări, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3” – cod SMIS 140202PDFAnexa
29829.11.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
29729.11.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție lucrări și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932PDFAnexa
29629.11.2023Hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi - Albeşti - Andrăşeşti - Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecţie cu DJ 203E , DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora limită judeţ Buzău” – cod SMIS 120110, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027PDF
29529.11.2023Hotărâre privind solicitarea de scoatere definitivă a unor suprafețe din fondul forestier, pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului „Modernizare drum județean DJ 201, tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate)”PDF
29429.11.2023Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexa
29329.11.2023Hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României, pentru trecerea bunurilor imobile, Clădire canton 3 dig Făcăeni km 7 și terenului aferent, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ialomița, în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa
29229.11.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa
29129.11.2023Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, Județul Ialomița”, cod SMIS 114575, finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020PDF
29029.11.2023Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare teren de fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă, nr.2, județul Ialomița”PDFAnexa
28929.11.2023Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
28829.11.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu”- Slobozia” Cod SMIS 140307PDF
28729.11.2023Hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pentru anul 2023PDFAnexa
28629.11.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023PDFAnexa
28529.11.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
28417.11.2023Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3” – cod SMIS 140202, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 PDF
28317.11.2023Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020PDF
28217.11.2023Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” - Slobozia“, Cod SMIS 140307, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020PDF
28117.11.2023Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilionul A (Centrul Militar Județean Ialomița) “, Cod SMIS 140216, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020PDF
28017.11.2023Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița “, Cod SMIS 140247, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020PDF
27917.11.2023Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”, Cod SMIS 140248, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020PDF
27817.11.2023Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – Cod SMIS 119070, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020PDF
27717.11.2023Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”, Cod SMIS 116932, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020PDF
27617.11.2023Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia “, Cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020PDF
27517.11.2023Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – Cod SMIS 119070 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexă
27417.11.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați la faza de execuție de lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare și implementarea unor Dispoziții de șantier, la obiectivul de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – Cod SMIS 119070PDFAnexă
27317.11.2023Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexă
27217.11.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție de lucrări, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea””, Cod SMIS 140218PDFAnexă
27117.11.2023Hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 21987 a terenului categoria de folosință arabil, situat pe raza comunei Giurgeni, aparținând domeniului privat al Județului IalomițaPDFAnexă
27017.11.2023Hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Comunei Albești a terenului în suprafață de 37.872 mp, situat în extravilanul Comunei AlbeștiPDFAnexa
26917.11.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexă
26817.11.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexă
26727.10.2023Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean prin curse regulate în aria teritoriala de competenţă a judeţului Ialomiţa - 4 trasee aferente grupei 10PDFAnexa
26627.10.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2023PDFAnexa
26527.10.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2023PDFAnexa
26427.10.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2023PDFAnexa
26327.10.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 64 din 29.03.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioarePDFAnexa
26227.10.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi - Albeşti - Andrăşeşti - Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecţie cu DJ 203E , DJ 203E intersecţie cu DJ 102H – Cocora-limită judeţ Buzău” – cod SMIS 120110 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexe
26127.10.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 156 din 28.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul „Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu modificările ulterioarePDF
26027.10.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
25927.10.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție lucrări și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932PDFAnexa
25827.10.2023Hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița”PDFAnexa 
25727.10.2023Hotărâre privind respingerea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 97 din 17.03.2009PDF
25627.10.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
25527.10.2023Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 7937/2019 - B din 11.04.2019 încheiat între Județul Ialomița și S.C. AT FOREST AUTO S.R.L.PDF
25427.10.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatori tehnico-economici, actualizați, faza Proiect Tehnic de Execuție (PTE), pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) –Scânteia –intersecția cu DN21”PDFAnexa
25327.10.2023Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 192 din 29.08.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție de lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPDFAnexa
25227.10.2023Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2023, cu modificările ulterioarePDF
25127.10.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 și anexei nr. 9 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 15.12.2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului IalomiţaPDFAnexe
25027.10.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexă
24927.10.2023Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
24827.10.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023PDFAnexe
24727.10.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexe
24627.10.2023Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2023PDFAnexa
24527.10.2023Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Instituția Prefectului-Județul Ialomița, Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița și Societatea Națională Crucea Roșie din România – Filiala Ialomița pentru implementarea proiectului „STOP drogurilor la volan !”PDFAnexa
24427.10.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 232 din 25.11.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioarePDFAnexa
24313-10-2023Hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, precum și aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și stabilirea măsurilor educative aferente pentru perioada 2023-2029PDFAnexa
24213-10-2023Hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 194 din 29.08.2023 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”, precum și a cheltuielilor aferente acestui obiectivPDFAnexa
24113-10-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.94/21.04.2023 privind aprobarea realizării de către Unitatea administrativ teritorială Județul Ialomița a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, cu modificările ulterioare.PDFAnexa
24013-10-2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 116/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexe
23913-10-2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, faza execuție lucrări, şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”, cod SMIS 140247PDFAnexa
23813-10-2023Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra unui teren proprietate privată a Județului Ialomița în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009PDFAnexa
23713-10-2023Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița în vederea realizării obiectivului de investiții „Sediu administrativ pentru Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița”PDFAnexa
23613-10-2023Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 201 din 29.08.2023 privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022-2023”PDF
23513-10-2023Hotărâre privind solicitarea adresată Comunei Albești pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață totală de 37.872 mp, aflat în domeniul public al acesteia, în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa
23413-10-2023Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență şi de reprezentare a Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDF
23313-10-2023Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru numirea a trei administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.PDF
23227.09.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.120/15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea”, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexă
23127.09.2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa 1
Anexa 2
23027.09.2023Hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”PDFAnexă
22927.09.2023Hotărâre privind organizarea Festivalului concurs de tradiție culinară ialomițeană ”La Casa Tudorii” – ediția a XI-a, 13-15 octombrie 2023PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
22827.09.2023Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița asupra unei părți din bunul imobil ”Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia” situat în municipiul Slobozia, str. Lacului, nr.4, proprietatea publică a Județului IalomițaPDFAnexă
22727.09.2023Hotărâre privind constituirea şi recunoaşterea drepturilor de superficie, uz şi servitute asupra unui teren proprietate privată a Judeţului Ialomiţa în favoarea Unității administrativ - teritoriale Comuna Giurgeni, județul IalomițaPDFAnexa 1
Anexa 2
22627.09.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.94/21.04.2023 privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și ReziliențăPDFAnexă
22527.09.2023Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere instalaţie termică Casa Tradițională Românească”PDFPDF
22427.09.2023Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere instalaţie termică Casa Ialomiţeană”PDFPDF
22327.09.2023Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – cod SMIS 119070 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa 1
Anexa 2
22227.09.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați la faza de execuție de lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare la obiectivul de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – cod SMIS 119070PDFAnexă
22127.09.2023Hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022, cu modificările și completările ulterioarePDF
22027.09.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa 1
Anexa 2
21927.09.2023Hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
21827.09.2023Hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Județul Ialomița la implementarea Programului Județean de investiții intitulat „Program privind creșterea calității apei în județul Ialomița”PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
21727.09.2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.140/07.07.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica”, cu modificările ulterioarePDFAnexă
21627.09.2023Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2023 - 2024PDF
21527.09.2023Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2023 - 2024PDF
21427.09.2023Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare PDFAnexă
21327.09.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexă
21227.09.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023PDFAnexa
21127.09.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexă
21027.09.2029Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 232 din 25.11.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioarePDFAnexă
20929-08-2023Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 302, situat pe raza Comunei Roșiori, aflat în domeniul public al județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei RoșioriPDFAnexa
20829-08-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.113/16.10.2018 de aprobare a realizării proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
20729-08-2023Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizare și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
20629-08-2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023PDFAnexa
20529-08-2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița pe anul 2023PDFAnexa
20429-08-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.20 din 31.01.2023 privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului IalomițaPDF
20329-08-2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi deplinePDFAnexa
20229-08-2023Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Maia, în vederea realizării și finanțării în comun a sesiunii de comunicări științifice ediția a XIX, ”Retrăiri Istorice în veacul XXI”PDFAnexa
20129-08-2023Hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022-2023”PDFAnexa
20029-08-2023Hotărâre privind darea în administrare, pentru o perioadă de 4 ani, a unui drum de acces în suprafață de 9.581 mp, aflat în domeniul privat al județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, către Consiliul Local al Comunei GiurgeniPDFAnexa
19929-08-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
19829-08-2023Hotărâre privind aprobarea înaintării unei solicitări către Guvernul României pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa
19729-08-2023Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
19629-08-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.86 din 29.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, COD SMIS 140216, cu modificările ulterioarePDFAnexa
19529-08-2023Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea" si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
19429-08-2023Hotărâre privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico -economici actualizați, faza proiect tehnic de execuție( PTE) pentru obiectivul de investiții DJ 212 ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”, precum și a cheltuielilor aferente acestui obiectivPDFAnexa
19329-08-2023Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare și a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201: intersecție DJ 213A (Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201- intersecție cu DN2A (Țăndărei)”PDFAnexa
19229.08.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție de lucrări, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPDFAnexa
19129.08.2023Hotărâre privind aprobarea Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Tradițională Românească”;PDFAnexa
19029.08.2023Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Tradițională Românească”PDFAnexa
18929.08.2023Hotărâre privind aprobarea Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Ialomițeană”PDFAnexa
18829.08.2023Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Ialomițeană”PDFAnexa
18711-08-2023Hotărâre privind emiterea acordului în vederea intabulării în cartea funciară nr.34959 a drumului județean DJ 201 aparținând domeniului public al județului Ialomița a unor bunuri imobile (construcții industriale și edilitare) aflate în domeniul public al comunei Săveni, județul IalomițaPDFAnexa
18611-08-2023Hotărâre proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
18511-08-2023Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
18411-08-2023Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 156 din 28.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul „Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDF
18311-08-2023Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
18211-08-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 29.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, COD SMIS 140216PDFAnexa
18111-08-2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 31.01.2023 privind aprobarea priorității I a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 a proiectului: „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”PDFAnexa
18011-08-2023Hotărâre privind asocierea UAT Județul Ialomița cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia în vederea realizării proiectului: „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și ReziliențăPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
17920-07-2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
17820-07-2023Hotărâre privind actualizarea devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”PDFAnexa
17720-07-2023Hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al județului IalomițaPDFAnexe
17620-07-2023Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexa
17520-07-2023Hotărâre privind aprobarea înaintării unei solicitări către Guvernul României pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Direcția Județeană de Sport Ialomița, în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa
17420-07-2023Hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al județului Ialomița și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în domeniul privat al județului Ialomița în vederea casării și valorificării acestuiaPDFAnexa
17320-07-2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 52/28.02.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPDFAnexa
17220-07-2023Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici rezultați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”PDFAnexa
17120-07-2023Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului IalomițaPDFAnexa
17020-07-2023Hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisiiPDFAnexa
16920-07-2023Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 2023-2030, Județul IalomițaPDFAnexa
16820-07-2023Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.116/27.04.2023 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aflate sub autoritatea saPDFAnexa
16720-07-2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa
16620-07-2023Hotărâre privind asocierea Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, cu Municipiul Slobozia și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor din România - FAPPR în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru organizarea evenimentului ”Farmconect România - Târgul agriculturii românești” – ediția a II-a, 2023PDFAnexa
16520-07-2023Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023PDFAnexa
16420-07-2023Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II, anul 2023PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
16320-07-2023Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 262 din 15.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioarePDF
16220-07-2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
16128.06.2023Hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2023PDF
16028.06.2023Hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Master Plan privind extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Ialomița” – pentru perioada 2022 - 2052PDFAnexa
15928.06.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa
15828.06.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
15728.06.2023Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane, prin curse regulate, în județul IalomițaPDFAnexa
15628.06.2023Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul „Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
15528.06.2023Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională IalomițaPDF
15428.06.2023Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 71 din 29.03.2023 privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2.969 mp, situat în Slobozia, Șoseaua Sudului, nr. 5A, a terenului în suprafață de 6.961 mp, situat în Slobozia, str. Ion Creangă, nr. 2 și a terenului în suprafață de 114 mp, situat în Slobozia, str. Mihail SadoveanuPDFAnexa
15328.06.2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.140/07.07.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica”PDFAnexa
15228.06.2023Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Fetești și Asociația Pescarilor Profesioniști ,, Brațul Borcea” în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru organizarea evenimentului ,, Festivalul Tradițiilor Pescărești”, Ediția I, în municipiul FeteștiPDFAnexa
15128.06.2023Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023PDF
15028.06.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 262 din 15.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
14928.06.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
14808-06-2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa
14708-06-2023Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru îndeplinirea standardelor de acreditare a Spitalului Municipal UrziceniPDFAnexa
14608-06-2023Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la Parteneriatul LEADER prin ”Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu – Căzănești – Reviga” 2023 – 2027 PDFAnexa
14508-06-2023Hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Comunei Cosâmbești a unor bunuri imobile, terenuri în suprafață de 14.185,00 mp, situate în intravilanul localității CosâmbeștiPDFAnexa
14408-06-2023Hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2023/sezonul competițional 2023-2024, și încheierea contractelor de finanțarePDFAnexa
14308-06-2023Hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Ialomița a proiectului „Microbuze electrice pentru elevi – Județul Ialomița”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și ReziliențăPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
14230.05.2023Hotărâre privind solicitarea adresată Comunei Cosâmbești pentru trecerea unor bunuri imobile, terenuri în suprafață totală de 14.185,00 mp, aflate în domeniul public al acesteia, în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa
14130.05.2023Hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizarea DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000” – rest de executatPDF
14030.05.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești km 57+000 – km 84+000” – rest de executatPDFAnexa
13930.05.2023Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 133 din 30.10.2019 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Județul Ialomița/Consiliul Județean Ialomița a contractelor și acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii ANAP nr.1/2018PDFAnexa
13830.05.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.107/26.05.2022 privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 101B cuprins între km 54 + 701 – km 56+028 și DJ 101U cuprins între km 4+413 - km 5+275 și între km 6+609 și 7+245, situate pe raza U.A.T. Comuna Maia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Maia, cu modificările ulterioarePDFAnexa
13730.05.2023Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 302 situat pe raza Comunei Drăgoești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei DrăgoeștiPDFAnexa
13630.05.2023Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 12.256/2018-N din 09.07.2018PDF
13530.05.2023Hotărâre privind concesionarea unor terenuri în suprafață de 6,8755 ha, terenuri situate în intravilanul comunei Vlădeni, proprietatea privată a județului Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaicePDF
13430.05.2023Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare curte interioară a clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3”PDFAnexa
13330.05.2023Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare curte interioară a clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3”PDFAnexa
13230.05.2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 268 din 28.12.2022 privind aprobarea realizării proiectului și a cofinanțării cheltuielilor legate de proiectul ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”PDFAnexa
13130.05.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi - Albeşti - Andrăşeşti - Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecţie cu DJ 203E , DJ 203E intersecţie cu DJ 102H – Cocora-limită judeţ Buzău” – cod SMIS 120110 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
13030.05.2023Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”PDFAnexa
12930.05.2023Hotărâre privind modificare Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 230 din 28.10.2022 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia‘’, finanțat prin Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – ținta 395 din cadrul Componentei 13 Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
12830.05.2023Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”PDFAnexa
12730.05.2023Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”PDFAnexa
12630.05.2023Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Federația Internațională a Comunităților Educative – secțiunea RomâniaPDFAnexa
12530.05.2023Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la Parteneriatul LEADER ” Ialomița Vest 2023 – 2027 ”PDFAnexa
12430.05.2023Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la Parteneriatul LEADER ”Ialomița Est 2023 – 2027 ”PDFAnexa
12330.05.2023Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării concursului ,,Universul Științelor” – Ediția a III-a 09-10 iunie 2023PDFAnexa
12230.05.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023PDFAnexa
12130.05.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa
12030.05.2023Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița şi a situațiilor financiare pe anul 2022PDFAnexa
11930.05.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 116 din 28.06.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa 
11830.05.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 232 din 25.11.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
11727-04-2023Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021PDF
11627-04-2023Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor și serviciilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea saPDFAnexa
11527-04-2023Hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioarePDF
11427-04-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioarePDF
11327-04-2023Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil container pentru depozitare monobloc, aflat în proprietatea Județului IalomițaPDFAnexa
11227-04-2023Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.18986/2018 – D din 15.10.2018PDF
11127-04-2023Hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 40154 a terenului intravilan aferent bunului imobil ”Spitalul Județean de Urgență Slobozia”, din domeniul public al județului IalomițaPDFAnexa
11027-04-2023Hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului IalomiţaPDFAnexe
10927-04-2023Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare teren fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă nr.2, Județul Ialomița”PDFAnexa
10827-04-2023Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Modernizare teren fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă, nr.2, Județul Ialomița”PDFAnexa
10727-04-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexe
10627-04-2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Pași spre viitor” implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020PDFAnexa
10527-04-2023Hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2020-2024”PDFAnexa
10427-04-2023Hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod My Smis 130963, finanțat din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și bugetul de statPDFAnexe
10327-04-2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului IalomițaPDFAnexa
10227-04-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 26.03.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDF
10127-04-2023Hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pentru anul 2023PDF
10027-04-2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa
9927-04-2023Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2023PDFAnexe
9827-04-2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 64 din 29.03.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
9727-04-2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
9621-04-2023Hotărâre pentru modificarea Hotătârii Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
9521-04-2023Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101/28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
9421-04-2023Hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea administrativ teritorială Județul Ialomița a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și ReziliențăPDFAnexe
9312.04.2023Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
9214.04.2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa
9129-03-2023Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.7 din 25.01.2023 privind aprobarea realizării proiectului, a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”.PDF
9029-03-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2023PDF
8929-03-2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023PDFAnexa
8829-03-2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa
8729-03-2023Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
8629-03-2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, COD SMIS 140216PDFAnexa
8529-03-2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 118/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
8429-03-2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare, nr.3”, COD SMIS 140202PDFAnexa
8329-03-2023Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea și punerea în circuitul turistic a Fermei model Perieți – monument de istorie agrară ”PDFAnexa
8229-03-2023Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții “Reabilitarea și punerea în circuitul turistic a Fermei model Perieți – monument de istorie agrară”PDFAnexa
8129-03-2023Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022 cu modificările și completările ulterioarePDF
8029-03-2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
7929-03-2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174 din 30.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPDFAnexa
7829-03-2023Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 4 din 10.01.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ212: limită județ Brăila - Luciu – Mihail Kogălniceanu - intersecție DN2A, intersecție cu DJ201 – Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
7729-03-2023Hotărâre privind închirierea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuiaPDFAnexa
7629-03-2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru privind închirierea de bunuri imobile de către Județul IalomițaPDFAnexa
7529-03-2023Hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 78,4071 ha, teren cu destinația agricolă – categoria de folosință arabil, situată în extravilanul comunei GiurgeniPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
7429-03-2023Hotărâre privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 95 din 11.12.2008 și nr. 98 din 17.03.2009PDF
7329-03-2023Hotărâre privind darea în administrarea Muzeului Național al Agriculturii a bunurilor imobile aferente „Fermei agricole Perieți”PDFAnexa
7229-03-2023Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexa
7129-03-2023Hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2.969 mp, situat în Slobozia, Șoseaua Sudului, nr. 5A, a terenului în suprafață de 6.961 mp, situat în Slobozia, str. Ion Creangă, nr. 2 și a terenului în suprafață de 114 mp, situat în Slobozia, str. Mihail SadoveanuPDFAnexa
7029-03-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioarePDF
6929-03-2023Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE”- Faza Națională, 07-11 aprilie 2023PDFAnexa
6829-03-2023Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ – clasele V – VI”- Faza Națională, 10-13 aprilie 2023PDFAnexa
6729-03-2023Hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2022 - referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”PDFAnexa
6629-03-2023Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 218 din 28.10.2022 privind închiderea Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț”, trecerea acesteia în structura Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria”, care după reorganizare se va numi Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, Maria și Vlăduț” SloboziaPDFAnexa
6529-03-2023Hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioarePDF
6429-03-2023Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
6329-03-2023Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.120/15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea”, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
6229-03-2023Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
6129-03-2023Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.180/28.09.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
6029-03-2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
5915-03-2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
5815-03-2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932PDFAnexa
5715-03-2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 7/25.01.2023 privind aprobarea realizării proiectului, a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
5615-03-2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 267 din 28.12.2022 privind aprobarea studiului tehnic şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”, cu modificările ulterioarePDFAnexa
5515-03-2023Hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Ialomița a Proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
5428-02-2023Hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”PDFAnexe
5328-02-2023Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 34 din 10.02.2022 privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare și a Caietului de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare în unitățile administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOO 2009”, Județul Ialomița și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Județului Ialomița să voteze în AGA ADI ECOO 2009 aceste documentePDFAnexe
5228-02-2023Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPDFAnexa
5128-02-2023Hotărâre privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 96 din 11.12.2008 și nr. 99 din 17.03.2009PDF
5028-02-2023Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 94 din 14.11.2008 și nr. 92 din 14.11.2008PDF
4928-02-2023Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexa
4828-02-2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioarePDF
4728-02-2023Hotărâre privind trecerea unui bun – teren în suprafață de 18.500 mp din domeniul privat al Judeţului Ialomiţa în domeniul public al Judeţului IalomiţaPDFAnexa
4628-02-2023Hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioarePDF
4528-02-2023Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XIII-a - 27 mai 2023PDFAnexa
4428-02-2023Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomița 2023PDFAnexa
4328-02-2023Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2023/ sezonul competițional 2023-2024PDFAnexa
4228-02-2023Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2023PDFAnexa
4128-02-2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa 
4028-02-2023Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexa
3916.02.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110 PDFAnexa
3803.02.2023Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
3703.02.2023Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea”PDFAnexa
3603.02.2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 268 din 28.12.2022 privind aprobarea realizării proiectului și a cofinanțării cheltuielilor legate de proiectul ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”PDFAnexa
3503.02.2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 267 din 28.12.2022 privind aprobarea studiului tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”PDFAnexe
3403.02.2023Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 266 din 28.12.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 în vederea realizării în comun a proiectului ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”;PDF
3331.01.2023Hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață de 114 mp, aflat în domeniul public al acestuia, în domeniul public al Județului IalomițaPDF
3231.01.2023Hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață de 6.961 mp, aflat în domeniul public al acestuia, în domeniul public al Județului IalomițaPDF
3131.01.2023Hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață de 2.969 mp, aflat în domeniul public al acestuia, în domeniul public al Județului IalomițaPDF
3031.01.2023Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situați în municipiul Slobozia, județul IalomițaPDF
2931.01.2023Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexa
2831.01.2023Hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița”PDFAnexe
2731.01.2023Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ialomița și persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial în vederea constituirii Asociaţiei FLAG ”GRUP DE ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ ȘI PESCUIT – BORCEA”PDFAnexa
2631.01.2023Hotărâre privind aprobarea priorității II a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021 - 2027 a proiectului „Modernizare DJ201: intersecţie cu DJ213A (Mărculeşti) – intersecţie cu DJ212; DJ212: intersecţie cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei) și Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”PDFAnexa
2531.01.2023Hotărâre privind aprobarea priorității I a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 a proiectului: „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21” și „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213APDFAnexa
2431.01.2023Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexa
2331.01.2023Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 250/23.12.2021 privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița, cu modificările ulterioarePDFAnexa
2231.01.2023Hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioarePDF
2131.01.2023Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2023-2024PDF
2031.01.2023Hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului IalomițaPDF
1931.01.2023Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2023PDFAnexe
1831.01.2023Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2023PDF
1731.01.2023hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., pe anul 2023PDFAnexe
1631.01.2023Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2023PDFAnexe
1531.01.2023Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2023PDFAnexe
1431.01.2023Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2023PDFAnexe
1331.01.2023Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023PDFAnexe
1231.01.2023Hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2023PDFAnexe
1131.01.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 180/28.09.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexe
1031.01.2023Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 233/25.11.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexe
925-01-2023Hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare PDFAnexa
825-01-2023Hotărâre privind aprobarea listei de investiții aferente proiectului ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”PDFAnexa
725-01-2023Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului, a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”PDFAnexe
610.01.2023Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 116/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect PDFAnexa
510.01.2023Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”, cod SMIS 140247PDFAnexa
410.01.2023Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ212: limită județ Brăila - Luciu – Mihail Kogălniceanu - intersecție DN2A, intersecție cu DJ201 – Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”PDFAnexa
310.01.2023Hotărâre privind aprobarea liniilor de gardă organizate în cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa
210.01.2023Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026PDFAnexa
110.01.2023Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2022PDF
Nr. hotărâreData emiteriiTitluDocumenteAnexe
27128.12.2022Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.102 din 26.05.2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2022/sezonul competițional 2022-2023, și încheierea contractelor de finanțare.PDFAnexa
27028.12.2022Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”PDFAnexa
26928.12.2022Hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2022-2023, cu completările ulterioarePDF
26828.12.2022Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect (cheltuieli eligibile și neeligibile): ” Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”PDFAnexa
26728.12.2022Hotărâre privind aprobarea studiului tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ” Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”PDFAnexe 1-4
26628.12.2022Hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 în vederea realizării în comun a proiectului ” Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”PDFAnexa 1-2
26528.12.2022Hotărâre privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane , prin curse regulate in județul IalomițaPDF
26428.12.2022Hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr.538 din 21.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița si aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița pe anul 2022PDFAnexa
26315-12-2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
26215-12-2022Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
26115-12-2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022PDFAnexa
26015-12-2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexa
25915-12-2022Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2022PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
Anexa nr.5
25815-12-2022Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea DJ213A: limita județului Călărași – intersecția cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) – Scânteia – intersecția cu DN21”PDFAnexa
25715-12-2022Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 101B cuprins între km 51+321 – km 51+862 situat pe raza U.A.T. Comuna Rădulești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei RăduleștiPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
25615-12-2022Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a bunului imobil „Centrul de Îngrijire de Zi”, situat în Municipiul Slobozia, str. Nordului nr.2 și a terenului aferentPDFAnexa
25515-12-2022Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Urziceni a terenului în suprafață de 106 mp situat în Urziceni, str. Teilor, nr.2PDFAnexa
25415-12-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 170 din 30.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2022 - 2023PDF
25315-12-2022Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică sala de spectacole ”Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni”PDFAnexa
25215-12-2022Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
25115-12-2022Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma documentației faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”PDFAnexa
25015-12-2022Hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajişte, pentru anul 2023PDF
24915-12-2022Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023PDF
24815-12-2022Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, județul Ialomița, pentru anul 2023PDFAnexa
24715-12-2022Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
24615-12-2022Hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2023PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
Anexa nr.5
Anexa nr.6
Anexa nr.7
Anexa nr.8
Anexa nr.9
24515-12-2022Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6/25.01.2022 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 - 2025, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
24415-12-2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
24325.11.2022Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 19.02.2018 aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexe
24225.11.2022Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale, județul Ialomița", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritate Investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri PublicePDFAnexa
24125.11.2022Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Națională a Veteranilor de Război din România –Filiala Ialomița în vederea finanțării în comun a proiectului privind omagierea cu ocazia Zilei Naționale a României a veteranilor de război cu domiciliul în județul IalomițaPDFAnexa
24025.11.2022Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice - faza DALI și a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”PDFAnexa
23925.11.2022Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile barcă pneumatică + motor și două containere de depozitare monobloc, aflate în proprietatea județului IalomițaPDFAnexe
23825.11.2022Hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 - 2023PDF
23725.11.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022PDFAnexe
23625.11.2022Hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2023PDFAnexe
23525.11.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexe
23425.11.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexe
23325.11.2022Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexe
23225.11.2022Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexe
23125.11.2022Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 182/28.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean IalomițaPDF
23028.10.2022Hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia‘’, finanțat prin Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – ținta 395 din cadrul Componentei 13 Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
22928.10.2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi - Albeşti - Andrăşeşti - Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecţie cu DJ 203E , DJ 203E intersecţie cu DJ 102H – Cocora-limită judeţ Buzău” – cod SMIS 120110 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
22828.10.2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 187/27.11.2020 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, rezultați în urma documentației - faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110PDFAnexa
22728.10.2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 101 din 26.05.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fetești în vederea realizării în comun a proiectului ”Amenajare teren și bazin captare a Brațului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor”PDF
22628.10.2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 207/07.10.2022 privind aprobarea realizării proiectului : „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa 1
Anexa 2
22528.10.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2022PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
22428.10.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexa
22328.10.2022Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2022PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
22228.10.2022Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 22 din 10.02.2022 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2022PDF
22128.10.2022Hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pe anul 2022PDF
22028.10.2022Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 - 2023PDF
21928.10.2022Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexa 1 
Anexa 2
21828.10.2022Hotărâre privind închiderea Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț”, trecerea acesteia în structura Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria”, care după reorganizare se va numi Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, Maria și Vlăduț” SloboziaPDFAnexa
21728.10.2022Hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament Specializat pentru copilul cu Dizabilități cu vârsta mai mică de 3 ani, SloboziaPDF
21628.10.2022Hotărâre privind desființarea Centrului de Plasament nr. 2 Slobozia, și înființarea Căsuței de Tip Familial ”Katerina”, SloboziaPDFAnexa
21528.10.2022Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Național al AgriculturiiPDFAnexa
21428.10.2022Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor IalomițaPDFAnexa
21328.10.2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
21207-10-2022Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.107/26.05.2022 privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 101B cuprins între km 54 + 701 – km 56+028 și DJ 101U cuprins între km 4+413 - km 5+275 și între km 6+609 și 7+245, situate pe raza U.A.T. Comuna Maia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei MaiaPDF
21107-10-2022Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 302 cuprins între km 30+086 – km 31+135 situat pe raza U.A.T. Comuna Movilița, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei MovilițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
21007-10-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102 din 28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin programPDFAnexa 
20907-10-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101 din 28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local EnergyPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
20807-10-2022Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 80/20.04.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027PDFAnexa
20707-10-2022Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului : „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
20607-10-2022Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizarea energetică sala de spectacole ,,Europa”, Foaier și Centrul de Informații pentru cetățeni”PDFAnexa
20507-10-2022Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
20407-10-2022Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici faza Proiect Tehnic, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului- Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, Cod SMIS: 140216PDFAnexa
20328-09-2022Hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 19 Slobozia-Ciochina-Sălcioara, prevăzut în Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2022, precum şi a licenței de traseu, operatorului de transport declarat câştigătorPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
20228-09-2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 116 din 28.06.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
20128-09-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDF
20028-09-2022Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 201 cuprins între km 80+035 – km 83+035 situat pe raza U.A.T. Comuna Mărculești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei MărculeștiPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
19928-09-2022Hotărâre privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 203B cuprinse între km 0+011 – km 0+198 și km 0+220 – km 1+127 situate pe raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei ManasiaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
19828-09-2022Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 101 cuprins între km 43+642,77 – km 51+048,36 situat pe raza U.A.T. Comuna Dridu, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei DriduPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
19728-09-2022Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2022- 2023;PDF
19628-09-2022Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2022 – 2023PDF
19528-09-2022Hotărâre pentru modificarea Hotătârii Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
19428-09-2022Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101/28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa 
19328-09-2022Hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului IalomiţaPDF
19228-09-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioarePDF
19128-09-2022Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
19028-09-2022Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico –economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”PDFAnexa
18928-09-2022Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici rezultați pentru obiectivul mixt de investiţii „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”PDFAnexa
18828-09-2022Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea Gradului de Securitate la Incendiu și Asigurarea Creșterea Gradului de Securitate la Incendiu și Asigurarea Utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa 
18728-09-2022Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022PDF
18628-09-2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022PDFAnexa 
18528-09-2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexa 
18428-09-2022Hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui complex radiologic destinat Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic din Raionul Nisporeni, Republica MoldovaPDFAnexa
18328-09-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
18228-09-2022Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa 
18128-09-2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90/26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
18028-09-2022Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
17908.09.2022Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.118/2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect PDFAnexa
17808.09.2022Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici faza Proiect Tehnic, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare, nr.3”, COD SMIS 140202PDFAnexa
17708.09.2022Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările ulterioarePDFAnexa
17608.09.2022Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101/28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy, cu modificările ulterioarePDFAnexa
17508.09.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexe
17430-08-2022Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPDFAnexa
17330-08-2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022 PDFAnexa
17230-08-2022Hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al Județului Ialomița către S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.PDFAnexa
17130-08-2022Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022PDFAnexa
17030-08-2022Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2022 - 2023PDF
16930-08-2022Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”, cu modificările ulterioarePDF
16830-08-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40 din 06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePDF
16730-08-2022Hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2022PDF
16630-08-2022Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022PDF
16530-08-2022Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului social de zi ”Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia”PDFAnexa
16430-08-2022Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 29.09.2006 privind înființarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie SloboziaPDF
16330-08-2022Hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Scânteia, traseul nr. 11 Slobozia – Miloșești- Tovărășia, traseul nr. 15 Slobozia – Ciulnița – Bordușelu, traseul nr. 16 Slobozia – Ciulnița – Buești și traseul nr. 30 Malu Roșu – Urziceni, prevăzute în Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2022, precum şi a licenţelor de traseu, operatorilor de transport declarați câştigătoriPDFAnexa
16230-08-2022Hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărților funciare nr. 21274, nr. 22192 și nr. 22262 ale terenurilor extravilane situate pe raza comunei Vlădeni, aparținând domeniului privat al Județului IalomițaPDFAnexa
16130-08-2022Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 302 cuprins între km 27+721 – km 28+600 situat pe raza U.A.T. Comuna Movilița, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei MovilițaPDFAnexa
16030-08-2022Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 201B cuprins între km 12+702 – km 14+451 situat pe raza U.A.T. Comuna Sălcioara, sat Rași, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei SălcioaraPDFAnexa
15930-08-2022Hotărâre privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”PDFAnexa
15830-08-2022Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modenizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”PDFAnexa
15729.07.2022Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție DALI și a Devizului General pentru proiectul ”Realizare poartă de acces muzeu” din cadrul Muzeului Național al AgriculturiiPDFAnexe
15629.07.2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
15529.07.2022Hotărâre privind actualizarea devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
15429.07.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA , pe anul 2022PDFAnexe
15329.07.2022Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul asociației și modificarea, completarea și actualizarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”PDFAnexa
15229.07.2022Hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 307,6144 ha teren cu destinația agricolă- categoria de folosință neproductiv aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei GiurgeniPDFAnexa
15129.07.2022Hotărâre privind dezmembrarea cărții funciare nr. 23029 a terenului intravilan aferent bunului imobil ”Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni” din domeniul public al județului IalomițaPDFAnexe
15029.07.2022Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare Curte Interioară a Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
14929.07.2022Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare Curte Interioară a Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
14829.07.2022Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
14729.07.2022Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
14629.07.2022Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
14529.07.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexe
14429.07.2022Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II, anul 2022PDFAnexe
14329.07.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022PDFAnexe
14229.07.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexe
14107-07-2022Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Maia și Asociația Societatea Culturală Apollon – Urziceni în vederea realizării și finanțării sesiunii de comunicări științifice dedicate lui Barbu Catargiu, ”Întâiul Prim – ministru al României moderne”PDFAnexa
14007-07-2022Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica”PDFAnexa
13907-07-2022Hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/2022 PDF
13807-07-2022Hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/2022PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
13707-07-2022Hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”PDF
13607-07-2022Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
13528-06-2022Hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Ialomița cu Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Ialomița, în vederea implementării la nivelul județului Ialomița a Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022-2026PDFAnexa 
13428-06-2022Hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2022PDF
13328-06-2022Hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizareași dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr.47/2022PDF
13228-06-2022Hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia” care cuprinde valoarea lucrărilor ajustate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
13128-06-2022Hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022PDF
13028-06-2022Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
12928-06-2022Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici privind obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”PDFAnexa
12828-06-2022Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a Devizului general actualizat pentru proiectul ”Amplasare Casă Tradițională Românească Maramureșeană - Muzeul Național al Agriculturii”PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
12728-06-2022Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții cu titlul ”Creșterea eficienței energetice nr. 3 Slobozia”PDFAnexa
12628-06-2022Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Cantinei Centrului de plasament nr.3 Slobozia”PDFAnexa
12528-06-2022Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului de plasament nr. 2 Slobozia”PDFAnexa
12428-06-2022Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului de plasament nr. 2 Slobozia”PDFAnexa
12328-06-2022Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico – economici, faza PT, pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” SloboziaPDFAnexa
12228-06-2022Hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean Ialomița la realizarea proiectului “Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”, Cod CALL 07 – 15, depus în cadrul Programului RO – CULTURA și a cheltuielilor legate de proiectPDF
12128-06-2022Hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”PDFAnexa
12028-06-2022Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în domeniul privat al judeţului Ialomiţa, în vederea desființăriiPDFAnexa
11928-06-2022Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.108 din 11.06.2021 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județeanPDFAnexa
11828-06-2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexa
11728-06-2022Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
11628-06-2022Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Național al Agriculturii, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
11528-06-2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
11428-06-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioarePDF
11326.05.2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioarePDF
11226.05.2022Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.PDFAnexa
11126.05.2022Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 E, Căzănești – Cocora, km 0+000 – km 12+800”PDFAnexa
11026.05.2022Hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400”PDF
10926.05.2022Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, potrivit OUG nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
10826.05.2022Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
10726.05.2022Hotărâre privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 101B cuprins între km 54 + 701 – km 56+028 și DJ 101U cuprins între km 4+413 - km 5+275 și între km 6+609 și 7+245, situate pe raza U.A.T. Comuna Maia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei MaiaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
10626.05.2022Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a terenurilor în suprafață de 15.300 mp, respectiv 6.449 mp, situate în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20, respectiv nr. 20APDFAnexa
10526.05.2022Hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2021-2022”PDFAnexa
10426.05.2022Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării concursului ,,Universul Științelor” – Ediția a II-a - 04-05 iunie 2022PDFAnexa
10326.05.2022Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XII-a - 04 iunie 2022PDFAnexa
10226.05.2022Hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2022 / sezonul competițional 2022-2023, și încheierea contractelor de finanțarePDFAnexa
10126.05.2022Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fetești în vederea realizării în comun a proiectului ”Amenajare teren și bazin captare a Brațului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor”PDFAnexa
10026.05.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022PDFAnexa
9926.05.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexa
9826.05.2022Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2021PDFContul anual de executie
Situatii financiare 2021
9726.05.2022Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centru multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și furnizarea de noi servicii medicale pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
9626.05.2022Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții: ”Centru multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și furnizarea de noi servicii medicale pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
9526.05.2022Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” IalomițaPDFAnexa
9426.05.2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 120 din 15.07.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa
9326.05.2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27 din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
9226.05.2022Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa nr.1 
Anexa nr.2
9126.05.2022Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 222//25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor IalomiţaPDF
9026.05.2022Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
8926.05.2022Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Fuerea SorinPDF
8820.04.2022Hotărâre privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 306B cuprins între km 4+746–Km 6+627, situat pe raza U.A.T. Comuna Gheorghe Doja, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Gheorghe DojaPDFAnexa
8720.04.2022Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile reprezentând două containere depozitare 6m, necesare pentru desfășurarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, aflate în proprietatea privată a Județului IalomițaPDFAnexa
8620.04.2022Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în domeniul privat al judeţului Ialomiţa, în vederea casării și valorificării acestuiaPDFAnexa
8520.04.2022Hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024PDFAnexa
8420.04.2022Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.260 din 23.12.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”PDF
8320-04-2022Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
8220-04-2022Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, faza Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”PDFAnexa 
8120-04-2022Hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pe anul 2022PDF
8020-04-2022Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027PDFAnexa
Anexa
7920-04-2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexa
7820-04-2022Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2022PDFAnexa
7720-04-2022Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în cauzele privind asigurarea Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul IalomițaPDF
7620-04-2022Hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor județeni în decursul mandatului 2020-2024PDF
7520-04-2022Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Maia în vederea realizării în comun a Monumentului comemorativ (bust și soclu) reprezentându-l pe Barbu Catargiu, ”Întâiul Prim – ministru al României moderne”PDFAnexa
7420-04-2022Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a acțiunii cu caracter științific și cultural „OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – clasele IX-XII”- Faza NaționalăPDFAnexa
7320.04.2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
7220.04.2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
7120.04.2022Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Minciu DumitruPDF
7029-03-2022Hotărâre privind exprimarea acordului privind realizarea obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Palatului administrativ al județului Ialomița” PDF
6929-03-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioarePDF
6829-03-2022Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Ialomița, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpostPDFAnexa
6729-03-2022Hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 07 Slobozia-Iazu-Murgeanca și traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Scânteia, prevăzute în Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2022, precum şi a licenţelor de traseu, operatorilor de transport declarați câştigătoriPDFAnexa
6629-03-2022Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile reprezentând echipamente necesare pentru pregătirea și desfășurarea concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență și a concursurilor serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență, aflate în proprietatea județului IalomițaPDFAnexa
6529-03-2022Hotărâre privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 203B cuprins între km 27 + 833 – km 29+471 și DJ 102H cuprins între km 45+262 - Km 46 +963, situate pe raza U.A.T. Comuna Grindu, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei GrinduPDFAnexa
6429-03-2022Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița asupra unor bunuri imobile, proprietatea publică a Județului Ialomița, situate în str. George Coșbuc, nr. 39, municipiul Slobozia, cartier Slobozia NouăPDFAnexa
6329-03-2022Hotărâre privind dezafectarea a trei garaje și demolarea imobilului ”Construcție bară 2 garaje”, bunuri ce aparțin domeniului privat al Județului IalomițaPDFAnexa
6229-03-2022Hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 272/28.12.2021 privind aprobarea achiziționării unui teren în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a DeșeurilorPDF
6129-03-2022Hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2021 - referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”PDFAnexa
6029-03-2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022PDFAnexa
5929-03-2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022 PDFAnexa
5829-03-2022Hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni”PDF
5729-03-2022Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați , faza Proiect Tehnic de Execuție (PTE), pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești” PDFAnexa
5629-03-2022Hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”PDF
5529-03-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 182/01.10.2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”PDFAnexa
5429-03-2022Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Ecosistem digital instituțional pentru eficientizarea administrației publice la nivelul Consiliului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
5329-03-2022Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Instituția Prefectului-Județul Ialomița, Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița și Garda Națională de Mediu prin Comisariatul Județean Ialomița pentru implementarea proiectului „Ialomița casa noastră frumoasă și curată”PDFAnexa
5229-03-2022Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2022PDFAnexa
5129-03-2022Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexa
5029-03-2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 222/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor IalomiţaPDFAnexa
4929-03-2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
4829-03-2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
4728.02.2022Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2022PDFAnexa
4628.02.2022Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2021 – 2022PDF
4528.02.2022Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul IalomițaPDFAnexa
4428.02.2022Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 250/23.12.2021 privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul IalomițaPDFAnexa
4328.02.2022Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Moraru VictorPDF
4210-02-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 215/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecția DJ 201B)-Piersica -Bordușelu (ieșire localitate)- Tronson II km 37+816 – km 46+908”PDFAnexe 1-2
4110-02-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 214/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila- Luciu-Mihail Kogălniceanu-intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni-Platonești-Movila-Fetești”PDFAnexe 1-2
4010-02-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 212/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”PDFAnexe 1-2
3910-02-2022Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 92/25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea pod peste canalul de irigații la Movilita pe DJ 302”PDF
3810-02-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B”PDFAnexe 1-2
3710-02-2022Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90/25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”PDF
3610-02-2022Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliul Județean Ialomița nr. 206/28.10.2021 și nr. 208/28.10.2021PDF
3510-02-2022Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 210/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101 U”;PDFAnexe 1-2
3410-02-2022Hotărâre privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare și a Caietului de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare în unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOO 2009”, Județul Ialomița și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Județului Ialomița să voteze în AGA ADI ECOO 2009 aceste documentePDFAnexe 1-2
3310-02-2022Hotărâre privind reglementarea activității de gestionare a deșeurilor la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009PDFAnexe 1-2
3210-02-2022Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 271 din 27.12.2021 privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a Județului Ialomița de către operatorul ”S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L.”PDF
3110-02-2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi deplinePDF
3010-02-2022Hotărâre privind rectificarea Deciziei nr. 12 din 30.01.1996 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Ialomița și a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria IL nr. 0008 emis la data de 01.02.1996 de Delegația Permanentă a Consiliului Județean IalomițaPDF
2910-02-2022Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit Consiliului Local al Comunei Movila asupra unui tronson din drumul județean DJ 212 Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – Țăndărei – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești, cuprins între km 85+047 – km 87+454, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38/27.03.2019PDF
2810-02-2022Hotărâre privind transmiterea a două tronsoane din drumul județean DJ 201 cuprinse între km 44+940 – km 50+227 și km 50+244 – km 52+594 , situate pe raza U.A.T. Comuna Albești, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Albești, în vederea realizării unor investiții pentru amenajarea amprizei drumuluiPDFAnexa 1-2
2710-02-2022Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexa 1-2
2610-02-2022Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2022/ sezonul competițional 2022-2023PDFAnexa
2510-02-2022Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2022PDFAnexa
2410-02-2022Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ADI Ecoo 2009 SRLPDF
2310-02-2022Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.APDF
2210-02-2022Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2022PDF
2110-02-2022Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADI ECOO 2009, pe anul 2022PDFAnexe 1-5
2010-02-2022Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2022PDFAnexe 1-5
1910-02-2022Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2022PDFAnexe 1-5
1810-02-2022Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2022PDFAnexe 1-5
1710-02-2022Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022PDFAnexe 1-5
1610-02-2022Hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2022PDFAnexe 1-13
1501-02-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102 din 28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin programPDFAnexa
1401-02-2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101 din 28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local EnergyPDFAnexa
1325.01.2022Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 1 din 12.01.2022 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției” în vederea obţinerii finanţării prevăzute de Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect PDFAnexa
1225.01.2022Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Ialomița, domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desfășurată în perioada 2021-2023PDF
1125.01.2022Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea a 2 (doi) membri în Consiliul de administrație al societățiiPDFAnexa
1025.01.2022Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2022-2023PDF
925.01.2022Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexa
825.01.2022Hotărâre privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 201 cuprins între km 53+493 – Km 55+518, situat pe raza U.A.T. Comuna Buești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Buești, în vederea realizării unor investiții pentru amenajarea amprizei drumuluiPDFAnexe
725.01.2022Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 460 mp situat în Slobozia, Aleea ChimieiPDFAnexa
625.01.2022Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 - 2025PDFAnexa
525.01.2022Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexe
417.01.2022Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, cu Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și cu Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea constituirii “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – Județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița”PDFAnexe
312.01.2022Hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile care compun ”Complexul Bora” aflate în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Finanțelor în proprietatea publică a județului Ialomița.PDFAnexa
2 12.01.2022Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2021PDF
112.01.2022Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect.PDFAnexe
Nr. hotărâreData emiteriiTitluDocumenteAnexe
27328.12.2021Hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 6.449 mp, situat în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20APDFAnexa
27228.12.2021Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a DeșeurilorPDF
27128.12.2021Hotărâre privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a Județului Ialomița de către operatorul ”S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L.”PDF
27028.12.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021PDFAnexa
26928.12.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
26823.12.2021Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița.PDFAnexa
26723.12.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
26623.12.2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, cu modificările ulterioarePDFAnexa
26523.12.2021Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „ Instalații de tratare mecano-biologică prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”PDFAnexa
26423.12.2021Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Instalații de tratare mecano-biologică prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Ialomița”PDFAnexa
26323.12.2021Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Clădire multifuncțională pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
26223.12.2021Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Clădire multifuncțională pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
26123.12.2021Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”PDFAnexa
26023.12.2021Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”PDFAnexa
25923.12.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 180 din 01.10.2021 privind aprobarea actualizării devizului general, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”PDFAnexe
25823.12.2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
25723.12.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
25623.12.2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932PDFAnexe
25523.12.2021Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, faza PT, pentru realizarea obiectivului de investiții „Centrul pentru persoane vârstnice - Movila”PDFAnexa
25423.12.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
25323.12.2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza P.T, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții ,,Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020PDFAnexa
25223.12.2021Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asitență (CIA) SloboziaPDFAnexa
25123.12.2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul IalomițaPDFAnexe
25023.12.2021Hotărâre privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul IalomițaPDFAnexe
24923.12.2021Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societățiiPDFAnexa
24823.12.2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale, în vederea acceptării acestora, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOO 2009”PDFAnexe
24723.12.2021Hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Group 2010 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”PDFAnexe
24623.12.2021Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea dezvoltării și administrării unui Centru de Date Regional în regiunea Sud-Muntenia pentru instituții și autorități publice din județul Ialomița prin implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional Sud-Muntenia 2021-2027PDFAnexe
24523.12.2021Hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului IalomiţaPDFAnexe
24423.12.2021Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2022PDFAnexa
24323.12.2021Hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2022PDFAnexa
24223.12.2021Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022PDFAnexe
24123.12.2021Hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2022PDFAnexe
24023.12.2021Hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2022PDFAnexa
23923.12.2021Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
23823.12.2021Hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.398 din data de 13.12.2021 de rectificare a bugetului general al județului Ialomița, și aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
23723.12.2021Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2021PDFAnexa
23623.12.2021Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 51 din 23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, cu modificările ulterioarePDFAnexa
23523.12.2021Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
23423.12.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27 din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
23325.11.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 100 din 27.9.2018 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al acestei comisii, cu modificările și completările ulterioare;PDF
23225.11.2021Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire bază sportivă de interes județean în municipiul Slobozia, județul Ialomița”PDFAnexa
23125.11.2021Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă de interes județean în Municipiul Slobozia, județul Ialomița”PDFAnexa
23025.11.2021Hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”PDFAnexa
22925.11.2021Hotărâre privind concesionarea Parcului Fotovoltaic ”Ialomița I” și a terenului aferent în suprafață de 5,7026 ha, situate în extravilanul comunei GiurgeniPDFAnexa
22825.11.2021Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia în domeniul privat al județului Ialomița, în vederea scoaterii din funcțiune și desființăriiPDFAnexa
22725.11.2021Hotărâre privind acceptarea donației propuse de Muzeul Național al Agriculturii în favoarea Județului Ialomița a bunurilor imobile cuprinse în cadrul ”Fermei Agricole Perieți”PDFAnexa
22625.11.2021Hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate publică a acestuia, în proprietatea publică a Județului IalomițaPDFAnexa
22525.11.2021Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Națională a Veteranilor de Război din România –Filiala Ialomița în vederea finanțării în comun a proiectului privind omagierea cu ocazia Zilei Naționale a României a veteranilor de război cu domiciliul în județul IalomițaPDFAnexa
22425.11.2021Hotărâre privind acordarea unor măsuri de sprijin de natură financiară menite să încurajeze familiile adoptatoare în ceea ce privește adopția unor copii din alte județe decât cel al adoptatorilorPDF
22325.11.2021Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa
22225.11.2021Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor IalomiţaPDFAnexa
22125.11.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexe 
22025.11.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexa
21928-10-2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director în cadrul Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, organizat în perioada 15.11-08.12.2021PDF
21828-10-2021Hotărâre privind reglementarea măsurilor necesare funcționării Consiliului de Administrație al operatorului regional SC Urban SA SloboziaPDF
21728-10-2021Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Județului Ialomița în domeniul privat al Comunei Vlădeni a terenului în suprafață de 20.000 mp situat în intravilanul Comunei Vlădeni, înscris în CF nr. 22574PDFAnexa
21628-10-2021Hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 33544 a terenului intravilan aferent bunului imobil ”Spitalul Județean de Urgență Slobozia” din domeniul public al județului IalomițaPDFAnexa
21528-10-2021Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”PDFAnexa
21428-10-2021Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”PDFAnexa
21328-10-2021Hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 84 din 25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”, cu completările ulterioarePDF
21228-10-2021Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”PDFAnexa
21128-10-2021Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B”PDFAnexa
21028-10-2021Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101 U”PDFAnexa
20928-10-2021Hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70/28.05.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”PDF
20828-10-2021Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213A”PDFAnexa
20728-10-2021Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”PDFAnexa
20628-10-2021Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”PDFAnexa
20528-10-2021Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”PDFAnexa
20428-10-2021Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Reorganizare incintă muzeu”PDFAnexa
20328-10-2021Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reorganizare incintă muzeu”PDFAnexa
20228-10-2021Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
20128-10-2021Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
20028-10-2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 5/12.01.2021 privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiectPDF
19928-10-2021Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2021 – 2022PDF
19828-10-2021Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
19728-10-2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
19628-10-2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
19528-10-2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021PDFAnexa
19428-10-2021Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021PDFAnexa
19328-10-2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
19228-10-2021Hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 31 din 28.03.2014 privind desemnarea persoanei care să efectueze înregistrarea şi raportarea datoriei publice a Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
19128-10-2021Hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
19028-10-2021Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2021PDFAnexa
18928-10-2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Feteşti, Municipiul Urziceni şi Oraşul Ţăndărei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea consiliilor locale cu echipamente medicale necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus „COVID - 19”PDFAnexa
18828-10-2021Hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”PDF
18728-10-2021Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ADI ECO 2009 S.R.L.PDF
18628-10-2021Hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO 2008 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”PDFAnexa
18501.10.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiectPDF
18401.10.2021Hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”PDF
18301.10.2021Hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”PDF
18201.10.2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”;PDF
18101.10.2021Hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400”PDF
18001.10.2021Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”PDF
17923.09.2021Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”PDFAnexa
17823.09.2021Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”PDFAnexa
17723.09.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”, cu modificările ulterioarePDFAnexe
17623.09.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 201 din 23.11.20217 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu modificările ulterioarePDF
17523.09.2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, ca urmare a atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrăriPDFAnexa
17423.09.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 203 din 23.11.20217 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ”MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”, cu modificările ulterioarePDF
17323.09.2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”, ca urmare a atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrăriPDFAnexa
17223.09.2021Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.110 din 30.07.2020 privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia și a Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț” SloboziaPDFAnexa
17123.09.2021Hotărâre privind predarea temporară din administrarea Consiliului Județean Ialomița în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârbovi a unui tronson din drumul județean DJ 203B cuprins între km 7+215 – 13+079 și a unui tronson din drumul județean DJ 203I cuprins între km 39+814 – 42+791, situate pe raza U.A.T. Comuna Gârbovi, în vederea realizării proiectului ”Amenajare Parcări în Comuna Gârbovi”PDFAnexa
17023.09.2021Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a imobilului din Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3PDFAnexe
16923.09.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional S.C. Urban S.A. Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi deplinePDFAnexa
16823.09.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membrii asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA“PDFAnexa
16723.09.2021Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.63/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, cu modificările ulterioarePDFAnexa
16623.09.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
16523.09.2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaPDFAnexa
16423.09.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
16323.09.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa
16210.09.2021Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”PDFAnexa
16110.09.2021Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”PDFAnexa
16010.09.2021Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2021- 2022PDF
15910.09.2021Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2021 – 2022PDF
15810.09.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2021 - 2022PDF
15710.09.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
15610.09.2021Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. IalomițaPDFAnexa
15530.08.2021Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 76 din 27.04.2021 privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova PDF
15430.08.2021Hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de desemnare a cinci membri în Consiliul de Administrație al SC Urban SA SloboziaPDFAnexa
15330.08.2021Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SAPDFAnexa
15230.08.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”PDFAnexa
15130.08.2021Hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a județului IalomițaPDFAnexa
15030.08.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al SC ADI ”ECOO 2009 ”PDF
14930.08.2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ -teritoriale în vederea acceptării acestora în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în calitate de asociați cu drepturi deplinePDFAnexe
14830.08.2021Hotărâre privind aprobarea fuzionării prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO VEST CODRII VLĂSIEI de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009”PDFAnexe
14730.08.2021Hotărâre privind aprobarea micșorării distanței minime pe orizontală între marginea celui mai apropiat stâlp (STMI 254) și axul drumului DJ 201 Km 41+400”PDFAnexa
14630.08.2021Hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 15.300 mp, situat în Slobozia, strada Poligonului, nr. 20PDFAnexa
14530.08.2021Hotărâre privind preluarea temporară în administrarea Consiliului Județean Ialomița a unui drum de interes local din domeniul public al Comunei Alexeni și administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, în vederea executării unor lucrări de modernizare/reabilitarePDF
14430.082021Hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2020-2021”PDFAnexa
14330.08.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică IalomițaPDF
14230.08.2021Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița şi al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa PDFAnexa
14130.08.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență, Slobozia, pe anul 2021PDFAnexa
14030.08.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021PDFAnexa
13930.08.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
13830.08.2021Hotărâre privind rectificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea nr. 121 din 15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexe
13730.08.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
13630.08.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
13515.07.2021Hotărâre privind aprobarea solicitării adresată Comunei Vlădeni pentru trecerea unui bun imobil (teren), proprietate privată a acesteia, în proprietatea privată a Județului IalomițaPDFAnexa
13415.07.2021Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia și Asociația Inima Copiilor în vederea realizării în comun a proiectului “Fondul Viață pentru Nou-Născuți”PDFAnexa
13315.07.2021Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. - și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 101B: Limită județ Ilfov – Rădulești”PDFAnexa
13215.07.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr, în vederea participării acesteia la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009”PDFAnexa
13115.07.2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr în vederea acceptării acesteia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”PDFAnexa
13015.07.2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioarePDF
12915.07.2021Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 50.000 mp în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a DeșeurilorPDF
12815.07.2021Hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate publică a acestuia, în proprietatea publică a Județului IalomițaPDFAnexa
12715.07.2021Hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”PDFAnexa
12615.07.2021Hotărâre pentru aprobarea participării Județului Ialomița la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”PDF
12515.07.2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexa
12415.07.2021Hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului social de zi din ”Complex de Servicii Comunitare pentru Protecția copilului Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia” și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al acestuiaPDFAnexa
12315.07.2021Hotărâre privind schimbarea denumirii ”Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilități Slobozia” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuiaPDFAnexa
12215.07.2021Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Județean IalomițaPDF
12115.07.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
12015.07.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcții ale Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
11915.07.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27 din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
11815.07.2021Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în vederea finanțării proiectelor în cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2021PDF
11715.07.2021Hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2021 / sezonul competițional 2021-2022, și încheierea contractelor de finanțarePDF
11615.07.2021Hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2021PDF
11515.07.2021Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.74 din 27.04.2021 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor şi contribuțiilor Județului Ialomița şi Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2021PDF
11415.07.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021PDFAnexa
11315.07.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021 PDFAnexa
11215.07.2021Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II, anul 2021PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
111 11.06.2021Hotărâre privind aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița la implementarea proiectului ”Tineri educați – măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați în SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare inițială, pe raza județului Ialomița”, Cod SMIS 147695 depus în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.PDF
11011.06.2021Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.PDF
10911.06.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 180 din 17.11.2020 privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. Ialomița și aprobarea mandatului acestoraPDF
10811.06.2021Hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județeanPDFAnexa
10711.06.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
10611.06.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de asociat cu drepturi deplinePDFAnexa
10511.06.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi deplinePDFAnexe
10411.06.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale acționare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de acționar cu drepturi deplinePDFAnexe
10311.06.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi deplinePDFAnexe
10228-05-2021Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin programPDFAnexe
10128-05-2021Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local EnergyPDFAnexa
10028-05-2021Hotărâre privind asocierea județului Ialomița cu Instituția Prefectului – Județul Ialomița și Direcția de Sănătate Publică Ialomița în vederea realizării în comun la nivelul județului Ialomița PDFAnexe
9928-05-2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexe
9828-05-2021Hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a județului Ialomița” la nivelul anului 2021PDF
9728-05-2021Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ Drumuri şi Poduri S.A.PDF
9628-05-2021Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexe
9528-05-2021Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiţii ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”PDFAnexe
9428-05-2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia, Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în vederea implementării parteneriatului educațional ”AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”PDFAnexa
9328-05-2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării în comun a concursului județean cu participare națională ,,Universul Științelor”PDFAnexa
9228-05-2021Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa
9128-05-2021Hotărâre privind înființarea Centrului de consiliere pentru agresori Slobozia în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexe
9028-05-2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița PDFAnexe
8928-05-2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexe
8828.05.2021Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
8728.05.2021Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2020PDFAnexe
8627-04-2021Hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul IalomițaPDFAnexa
8527-04-2021Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 26.03.2018 reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății PDFAnexa
8427-04-2021Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexa
8327-04-2021Hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 2.432 mp teren cu categoria de folosință curți-construcții, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în intravilanul municipiului Urziceni, pentru construirea de capacități economicePDFAnexe
8227-04-2021Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Ialomița în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de SănătatePDF
8127-04-2021Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” SloboziaPDFAnexa
8027-04-2021Hotărâre privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică IalomiţaPDF
7927-04-2021Hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2021PDFAnexa
7827-04-2021Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021PDFAnexa
7727-04-2021Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20/21.02.2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului IalomițaPDF
7627-04-2021Hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica MoldovaPDFAnexa
7527-04-2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021PDFAnexa
7427-04-2021Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2021PDF
7327-04-2021Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021PDFAnexe
7227-04-2021Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021PDFAnexe
7127-04-2021Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021PDFAnexe
7027-04-2021hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2021PDFAnexe
6927-04-2021Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2021PDFAnexe
6827-04-2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-TârgPDFAnexa
6727-04-2021Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu completările ulterioarePDF
6627-04-2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioarePDF
6527.04.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
6427.04.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
6330-03-2021Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024PDFAnexa 
6230-03-2021Hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ialomița în vederea inițierii negocierilor, în numele județului Ialomița, pentru contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100 milioane leiPDFAnexa
6130-03-2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa 1
Anexa 2
6030-03-2021Hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean – P.A.T.J. Ialomița”PDF
5930-03-2021Hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2020 - referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”PDFAnexa
5830-03-2021Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”PDF
5730-03-2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
5630-03-2021Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400”PDF
5530-03-2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
5430-03-2021Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa 
5330-03-2021Hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 638,0662 ha teren cu destinația agricolă aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Vlădeni pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaicePDFAnexa nr. 1 si 2
5230-03-2021Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SAPDFAnexa
5130-03-2021Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS în vederea realizării în comun a proiectului “DAP Social – Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul Ialomița”PDFAnexa
5030-03-2021Hotărâre privind desemnarea a 6 (şase) consilieri județeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică IalomițaPDF
4930-03-2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor IalomițaPDF
4830-03-2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” SloboziaPDF
4730-03-2021Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2020 - 2021PDF
4630-03-2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa 
4530-03-2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
4430.03.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
4330.03.2021Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Babagianu GheorghePDF
4225-02-2021Hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 125 din 07.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
4125-02-2021Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Pernă de salvare de la înălțimi tip SP 60, cu remorcă de transport”, aflat în proprietatea județului IalomițaPDFAnexa
4025-02-2021Hotărâre privind aprobarea rectificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
3925-02-2021Hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 113/07.08.2020 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”PDFAnexa
3825-02-2021Hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 117 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3”PDFAnexa
3725-02-2021Hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 119/07.08.2020 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”PDFAnexa
3625-02-2021Hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”PDFAnexa
3525-02-2021Hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 115 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”PDFAnexa
3425-02-2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
3325-02-2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 166/23.09.2020 privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului IalomițaPDFAnexa
3225-02-2021Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei suprafețe de teren de 380 mp aflată în domeniu public al Județului IalomițaPDFAnexa
3125-02-2021Hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Local al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2192,17 mp situat în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
3025-02-2021Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr. 6, municipiul Slobozia, aflate în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa
2925-02-2021Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2021PDFAnexa
2825-02-2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidentă a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
2725-02-2021Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa
2625.02.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa
2525.02.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională IalomițaPDF
2425.02.2021Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Județean IalomițaPDF
2325.02.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Național al AgriculturiiPDF
2225.02.2021Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean IalomițaPDF
2125.02.2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al AgriculturiiPDFAnexa
2025.02.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioarePDF
1928.01.2021Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
1828.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. SloboziaPDF
1728.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”PDF
1628.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” IalomițaPDF
1528.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” IalomițaPDF
1428.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaPDF
1328.01.2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
1228.01.2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”PDFAnexa
1128.01.2021Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul pentru persoane vârstnice - Movila”PDFAnexa
1028.01.2021Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județenePDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
928.01.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40 din 06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePDF
828.01.2021Hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
728.01.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
628.01.2021Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica AlexandruPDF
512-01-2021Hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiectPDF
412-01-2021Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Județului Ialomița, domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desfășurată în anul 2020PDF
312-01-2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
2 12-01-2021Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2020PDF
112-01-2021Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Barcari Rodica - LuminițaPDF
Nr. hotărâreData emiteriiTitluDocumenteAnexe
21929-12-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa
21828-12-2020Hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.95 din 22.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020 PDFAnexa
21728-12-2020Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022PDF
21628-12-2020Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”, cu modificările ulterioarePDF
21528-12-2020Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţiPDF
21428-12-2020Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate IalomițaPDF
21328-12-2020Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
21228-12-2020Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
21118-12-2020Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea a doi administratori în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.”PDF
21018-12-2020Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2” , finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 - Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
20918-12-2020Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița asupra unor bunuri imobile, proprietate publică a județului IalomițaPDFAnexa
20818-12-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 191/27.11.2020 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative - Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
20718-12-2020Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2021PDFAnexa
20618-12-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa 1
Anexa 2
20518-12-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
20418-12-2020Hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2021PDF
20318-12-2020Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2021PDF
20218-12-2020Hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2021PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
20118-12-2020Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2020PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
20018-12-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
19918-12-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024PDF
19827-11-2020 proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii din bugetul județului veteranilor de război cu domiciliul pe raza județului Ialomița.PDF
19727-11-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații – Consiliul Județean Ialomița”PDFAnexa
19627-11-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „ Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații – Consiliul Județean Ialomița”PDFAnexa
19527-11-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”PDFAnexa
19427-11-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”PDFAnexa
19327-11-2020Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2020- 2021PDF
19227-11-2020Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor IalomiţaPDF
19127-11-2020191. proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
19027-11-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – cod SMIS 119070 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexe
18927-11-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, ce au rezultat în urma elaborării proiectului tehnic (PT), pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”- cod SMIS 119070PDFAnexa
18827-11-2020Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225 din 19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexe
18727-11-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, rezultați în urma documentației – faza PT, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești-Andrășești – Gheorghe Doja -Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău ” cod SMIS 120110PDFAnexa
18627-11-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobare organigramei si statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița , cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
18527-11-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa
18427-11-2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
18327-11-2020Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnișoarei Tudor Silica ValiPDF
18217-11-2020Hotărâre privind darea în folosință gratuită Primăriei Comunei Axintele a „Microbuzului Mercedes-Benz”, bun mobil aflat în proprietatea privată a județului Ialomița.PDFAnexa
18117-11-2020Hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;PDF
18017-11-2020Hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;PDF
17917-11-2020Hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;PDF
17817-11-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;PDFAnexa
17717-11-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;PDFAnexa
17617-11-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa 1
Anexa 2
17517-11-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;PDFAnexa
17417-11-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;PDFAnexa 1
Anexa 2
17317-11-2020Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mocioniu Adrian – Nicolae;PDF
17217-11-2020Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Marian Neacșu;PDF
17109-11-2020Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024PDF
17014.10.2020Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul III, anul 2020PDFAnexele 1-3
16914.10.2020Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2020– 2021PDF
16814-10-2020Hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, aferent sezonului competițional 2020-2021, și încheierea contractelor de finanțarePDF
16723-09-2020Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2020PDF
16623-09-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului IalomițaPDFAnexa
16523-09-2020Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2020 – 2021PDF
16423-09-2020Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2020 – 2021PDF
16323-09-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexa 1
Anexa 2
16223-09-2020Hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuro – Psihică pentru Adulți MovilaPDFAnexa
16123-09-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
16023-09-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
15923-0-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
15823-09-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa
15723-09-2020Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020PDFAnexa
15623-09-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
15531-08-2020Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean IalomițaPDF
15431-08-2020Hotărâreprivind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA pentru numirea a trei membri în Consiliul de administrație al societățiiPDFAnexa
15331-08-2020Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății PDFAnexa
15231-08-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”autoturism Dacia Duster”, aflat în proprietatea privată a județului IalomițaPDFAnexa
15131-08-2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 şi PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx)” în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023PDFAnexa
15031-08-2020Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru biletele de călătorie, pe traseele județene cuprinse în programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.09.2020 – 31.12.2021PDFAnexa
14931-08-2020Hotărâre privind reglementarea funcționării serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, până la data de 31.12.2021PDFAnexa nr. 1
Anexa nr. 2
14831-08-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa 
14731-08-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
14631-08-2020Hotărâre privind acordarea unor alocații privind finanțarea programului sportiv „Fotbalul unește toți ialomițenii an II” derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA pentru perioada august-octombrie 2020PDFAnexa nr. 1
Anexa nr. 2
14531-08-2020Hotărâre privind abrogarea articolului 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020PDF
14431-08-2020Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 23/21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020PDF
14331-08-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”PDFAnexa
14231-08-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”PDFAnexa
14131-08-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „ Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism – Slobozia”PDFAnexa
14031-08-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism – Slobozia”PDFAnexa
13931-08-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
13831-08-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa 
13731-08-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa nr. 1 
Anexa nr. 2
13631-08-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 185 din 23.11.2017 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa
13531-08-2020Hotărâre privind alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
13431-08-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioarePDF
13331-08-2020Hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ilie EugenPDF
13231-08-2020Hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cojocaru Cătălin AlexandruPDF
13131-08-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioarePDF
13031-08-2020Hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa care să conducă lucrările şedinţei extraordinare din 31.08.2020PDF
12907-08-2020Hotărâre privind completarea Hotărârii nr.111/30.07.2020 privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2020PDF
12807-08-2020Hotărâre privind aprobarea completării Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții ”Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN21” aprobată prin HCJ 86/25.06.2020PDFAnexa 
12707-08-2020Hotărâre privind aprobarea completării Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții ” Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești” aprobată prin HCJ 84/25.06.2020PDFAnexa
12607-08-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.203 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDF
12507-08-2020Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
12407-08-2020Hotărâre privind modificare Hotărârii Consiliului Județean nr.201 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDF
12307-08-2020Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
12207-08-2020Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
12107-08-2020Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții “Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”PDFAnexa 1
Anexa 2
12007-08-2020Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
11907-08-2020Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”PDFAnexa 1
Anexa 2
11807-08-2020Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
11707-08-2020Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3”PDFAnexa 1
Anexa 2
11607-08-2020Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
11507-08-2020Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”PDFAnexa 1
Anexa 2
11407-08-2020Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
11307-08-2020Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”PDFAnexa 1
Anexa 2
11230-07-2020Hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiect de dezvoltare regională Alexeni”PDFAnexe 
11130-07-2020Hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pe anul 2020PDF
11030-07-2020Hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia și a Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț” SloboziaPDFAnexa
10930-07-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioarePDF
10830-07-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
10730-07-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
10630-07-2020Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2020PDFAnexa
10530-07-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47/22.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDF
10430-07-2020Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean DJ 213A– Limită Județul Călărași – Mărculești – Bucu – Gheorghe Lazăr – Scânteia – DN21, cuprins între km 30+589 – km 31+024, km 31+052 – km 31+462 și km 31+506 – km 31+795, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei BucuPDF
10330-07-2020Hotărâre privind atestarea unui bun imobil cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului IalomițaPDFAnexa
10230-07-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui teren în suprafață de 4.520 mp, situat în intravilanul Municipiului UrziceniPDFAnexa
10130-07-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al terenului în suprafaţă de 562,00 m.p., aflat în intravilanul municipiului Urziceni, carte funciară nr. 24063PDFAnexa
10030-07-2020Hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020”PDFAnexa
9930-07-2020Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomița, pentru anul 2020PDFAnexa
9830-07-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa
9730-07-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexe
9625-06-2020Hotărâre privind aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”PDF
9525-06-2020Hotărâre privind aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița la realizarea proiectului “TehniCOOL2 – Îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă real pentru elevii învățământului profesional și tehnic”, Cod SMIS 131144, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020PDF
9425-06-2020Hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui spațiu situat în imobilul Centrul Cultural ”Ionel Perlea” proprietate publică a județului IalomițaPDFAnexa
9325-06-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”PDFAnexa
9225-06-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”PDFAnexa
9125-06-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”PDFAnexa
9025-06-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”PDFAnexa
8925-06-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”PDFAnexa
8825-06-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”PDFAnexa
8725-06-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”PDFAnexa
8625-06-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călăraşi – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti), intersecţie cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – intersecţie cu DN21”PDFAnexa
8525-06-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”PDFAnexa
8425-06-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”PDFAnexa
8325-06-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
8225-06-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri PublicePDFAnexa
8125-06-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017 privind reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
8025-06-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDF
7925-06-2020Hotărâre privind înregistrarea Județului Ialomița – Consiliul Județean Ialomița în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP)PDF
7825-06-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa
7725-06-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
7625-06-2020Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.19 din 21.02.2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2020PDF
7525-06-2020Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A.PDFAnexa
7425-06-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 26.03.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexa
7325-06-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
7228-05-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al terenului în suprafață de 562,00 mp, aflat în intravilanul municipiului UrziceniPDFAnexe
7128-05-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”PDFAnexă
7028-05-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”PDFAnexă
6928-05-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A”PDFAnexă
6828-05-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A”PDFAnexă
6728-05-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”PDFAnexă
6628-05-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”PDFAnexă
6528-05-2020Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SAPDFAnexă
6428-05-2020Hotărâre privind stabilirea perioadei de valabilitate a Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, până la data de 31.12.2021PDF
6328-05-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia în vederea finanțării în comun a sistemului de comunicații radio, în benzile de unde scurte şi ultrascurte, în scopul utilizării pentru activitățile specifice de radioamatorism şi pentru comunicaţii de interes public, în situaţii de urgenţăPDFAnexă
6228-05-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexă
6128-05-2020Hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.148 din data de 08.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020, precum şi aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexă
6028-05-2020Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița şi a situațiilor financiare pe anul 2019PDFAnexă
5928-05-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexe
5828-05-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei şi statul de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexă
5728-05-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioarePDFAnexă
5630-04-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexă
5530-04-2020Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a trei administratori în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SAPDFAnexă
5430-04-2020Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea domnului Stan Cristi Adrian în calitate de administrator în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administratorPDFAnexă
5330-04-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil “Izoletă BIOBAG EBV 30/40 IN – CH, S.N. 3 – 3 -100420” aflată în proprietatea județului IalomițaPDFAnexă
5230-04-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexă
5130-04-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
5030-04-2020Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020PDFAnexă
4930-04-2020Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2020PDFAnexe
4822.04.2020Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2020PDF
4722.04.2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020.PDFAnexă
4626-03-2020Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioarePDFAnexă
4526-03-2020Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. PDF
4426-03-2020Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 212 cuprins între km 58+132 – km 65+443 și a unui tronson de drum județean din DJ 213 cuprins între km 2+553 – km 7+817, situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale Gura Ialomiței, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Gura IalomițeiPDF
4326-03-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDF
4226-03-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 100 din 27.09.2018 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisiiPDF
4126-03-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexe
4026-03-2020Hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa
3926-03-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioarePDFAnexă
3826-03-2020privind Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexă
3726-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
3617-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
3517-03-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Fetești, Municipiul Urziceni şi Orașul Țăndăritei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelordin subordinea consiliilor locale cu echipamente medicalenecesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus „COVID -19”PDFAnexa
3414-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexă
3314-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
3221-02-2020Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia – Valea Ciorii – DN 21A, Km 0+000 - Km 25+350, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare LocalăPDF
3121-02-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia –Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350PDFAnexa
3021-02-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexe
2921-02-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării PT-ului și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”, Cod SMIS 116932PDFAnexa
2821-02-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
2721-02-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării Proiectului Tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, Cod SMIS 116941PDFAnexa
2621-02-2020Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2020PDFAnexa
2521-02-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „Olimpiada de Agricultură – cultura plantelor și agricultură – creșterea animalelor” faza naționalăPDFAnexa
2421-02-2020Hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020PDFAnexe
2321-02-2020Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020PDFAnexa
2221-02-2020Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioarePDF
2121-02-2020Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2019 - 2020PDF
2021-02-2020Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului IalomițaPDF
1921-02-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2020 PDFAnexa
1821-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2020PDFAnexe
1721-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2020PDFAnexe
1621-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexe
1521-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2020PDFAnexe
1429-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării Proiectului „Împreună pentru Ialomița - Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
1329-01-2020HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
1229-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri PublicePDFAnexa
1129-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
1029-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
929-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat şi a cofinanţării pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – Km 78+862”PDFAnexa
829-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SAPDFAnexa
729-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SAPDFAnexa
629-01-2020HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Ialomița pentru anul școlar 2020-2021PDF
529-01-2019HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
429-01-2019HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020PDFAnexa
329-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019PDF
229-01-2020HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
129-01-2020HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa