ACTE NORMATIVE
care reglementează activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

1. Constituţia României

Monitorul Oficial nr. 767/31 octombrie 2003

2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007

3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019

4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2004

5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial al nr. 349 din 20 mai 2015

6. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007

7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 205 din 26 martie 2002

Directia Coordonare-Organizare

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001

2. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003

3. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 260 din 21 aprilie 2010

4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 1.154 din 7 decembrie 2004

5. Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice

Monitorul Oficial nr. 17 noiembrie 2004

6. Legea 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 263 din 28 octombrie 1996

7. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 84 din 24 februarie 2000

8. Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 488 din 3 iulie 2015

9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002

10. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 768 din 13 noiembrie 2007

11. Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 1009 din 2 noiembrie 2004

12. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securităţii, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 182 din 10 martie 2008

13. Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului

Monitorul Oficial nr. 596 din 25 iulie 2017

14. Hotărârea Guvernului nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor

Monitorul Oficial nr. 64 din 02 februarie 2003

15. Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului

Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2006

16. Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 646 din 30 august 2002

17. Legea nr.96/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale

Monitorul Oficial nr. 195 din 26 martie 2003

18. Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 408 din 24 iulie 2001

19. Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 535 din 3 august 2009

20. Hotărârea Guvernului nr.784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

Monitorul Oficial nr. 851 din 8 oct 2018

21. Ordonanţa de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

Monitorul Oficial nr. 461 din 30 iunie 2011

22. Hotărârea Guvernului nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice

Monitorul Oficial nr. 627 din 28 august 2011

23. Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii

Monitorul Oficial nr. 1214 din 17 decembrie 2004

24. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Monitorul Oficial nr. 166 din 7 martie 2014

25. Hotărârea Guvernului nr. 1.157 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei

Monitorul Oficial nr. 776 din 5 decembrie 2001

26. Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 300 din 5 mai 2007

27. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011

28. Legea nr. 334 din 31 mai 2002 , republicata, legea bibliotecilor

Monitorul Oficial nr. 132 din 11 februarie 2005

29. Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991, republicata, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Monitorul Oficial nr. 186 din 14 martie 2017

30. Hotărârea Guvernului nr. 1.361 din 27 septembrie 2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului

Monitorul Oficial nr. 843 din 12 octombrie 2006

31. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003, republicata, muzeelor si a colectiilor publice

Monitorul Oficial nr. 207 din 24 martie 2014

32. Legea nr. 183 din 16 mai 2006 privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica

Monitorul Oficial nr. 443 din 23 mai 2006

33. Legea nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social, republicată

Monitorul Oficial nr. 625 din 31 august 2012

DIRECŢIA BUGET FINANŢE

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 439 din 28 iunie 2007

2. Legea nr. 50/2019 bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019

3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 439 din 28 iunie 2007

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioaree

Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015

5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată

Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008

6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 597din 13 august 2002

7. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

Monitorul Oficial nr. 905 din 20 dec 2011

8. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006

9. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015

10. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 542 din 1 septembrie 2001

11. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 619 din 30 august 2003

12. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iulie 2017

13. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 530 din 14 iulie 2008

14. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 768 din 13 noiembrie 2007

15. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată

Monitorul Oficial nr. 118 din 13 iunie 1995

16. Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 870 din 19 decembrie 2007

17. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016

18. Hotărârea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 253 din 07 noiembrie 1995

19. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului

Monitorul Oficial nr.797 din 18septembrie 2018

20. Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018

21. Hotărârea Guvernului nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005

22. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară, activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 28 din 15 ianuarie 2016

23. Hotărârea Guvernului nr. 264 din 13 martie 2003, republicata, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

Monitorul Oficial nr.109 din 5 februarie 2004

24. Ordinul nr. 808 din 8 iulie 2015 , privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

Monitorul Oficial nr. 528 din 16 iulie 2015

DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI PATRIMONIU

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019

2. Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 1 din 5 ianuarie 1998

3. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 653 din 22 iulie 2005

4. Legea nr. 10/2001privind regimul juridic al unor 5ommemor preluate în mod abuziv în perioada 6-martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 798 din 02 septembrie 2005

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016

6. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016

7. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată

Monitorul Oficial nr.938 din 20 noiembrie 2006

8. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr.189 din 18 martie 2014

9. Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene

Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017

10. Ordonanţa Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 6ommemorative6-teritoriale

Monitorul Oficial nr. 425 din 1 septembrie 2000

11. Legea nr. 33 din 27 mai 1994, republicata, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Monitorul Oficial nr. 472 din 5 iulie 2011

12. Legea nr. 132 din 15 iulie 1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 261 din 10 aprilie 2014

13. Ordinul nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in 6ommemorati institutiilor publice

Monitorul Oficial nr. 835 din 11 decembrie 2008

14. Legea nr. 2 din 16 februarie 1968, republicata, privind organizarea teritoriului Republicii Socialiste Romania (repusă în vig. prin Decretul Lege nr.

Monitorul Oficial nr. 163-165 din 20 decembrie 1968

15. Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010

16. Legea nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi

Monitorul Oficial nr. 700 din 70 octombrie 2003

17. Ordinul nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Monitorul Oficial nr. 415 din 14 iunie 2011

DATU şi DISP

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004

2. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările ţi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001

3. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată

Monitorul Oficial nr. 554 din 22 iulie 2004

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2003

5. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, completată şi modificată

Monitorul Oficial nr. 221 din 29 august 1997 Monitorul Oficial nr. 237 din 29 iunie 1998

6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001

7. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată

Monitorul Oficial nr. 856 din 27 noiembrie 2002

8. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Monitorul Oficial nr. 797 din 23 noiembrie 2009

9. Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 254 din 21 martie 2006

10. Legea nr. 259 din 14 decembrie 2010 sigurantei digurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 191 din 18 martie 2014

11. Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

Monitorul Oficial nr.805 din 2 septembrie 2018