Proiect: “Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/cod SIPOCA 801

Beneficiar: UAT Județul Ialomița

1. Scurtǎ prezentare a proiectului

“Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/cod SIPOCA 801

 


2.  A1  –  Management de proiect

Activitatea este continua, pe toata durata de implementare a proiectului. Activitatea presupune coordonarea tuturor activitatilor, resurselor implicate si gestionarea relatiei cu tertii – subcontractori si inclusiv cu finantatorul, in conditii calitative si respectand prevederile legale in vigoare, precum si toate prevederile Ghidului Specific, Manualul Beneficiarului POCA, prevederile POCA si ale legislatiei in vigoare. O sarcina esentiala este reprezentata de monitorizarea, evaluarea si raportarea activitatilor.

Este o activitate permanenta ce urmărește implementarea eficienta si eficace, la standardele de calitate acceptate, a proiectului prin atingerea obiectivelor și indicatorilor propuși, in bugetul asumat si in timpul proiectat.

A1 – Management de proiect

A1 – Management de proiect

A1 – Management de proiect


3.  A2  –  Informare și publicitate

 

Activitatea respectă condițiile impuse de Manualul de Identitate Vizuală, Ghidul Beneficiarului, contractul de finanțare și de Programul de finanțare. Publicitatea are rolul de a informa publicul larg despre existenta proiectului, sursa de finanțare, finanțator, obiectivele și rezultatele vizate.

Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita – 2021 – 2027 – Varianta tiparita

A2 – Informare si publicitateA2 – Informare si publicitate

A2 – Informare si publicitateA2 – Informare si publicitateA2 – Informare si publicitateA2 – Informare si publicitate


4.  A3 –  Organizare schimb de experiență și dezvoltarea competentelor de planificare strategică a angajaților CJ Ialomița

A 3.2 Organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare pentru angajații CJ Ialomita

Cursuri:

  • Abordarea strategică a activității administrației publice locale – 13 – 18.06.2021
  • Bugetare strategica – 26.09- 01.10.2021

A3 – Cursuri 1A3 – Cursuri 1A3 – Cursuri 1A3 – Cursuri 2A3 – Cursuri 2A3 – Cursuri 2

 

A 3.1 Organizare schimb de experiență în cel puțin 1 stat european cu experiență relevantă în implementarea unor modele inovatoare de planificare strategica la nivel local

Proiectul propune organizarea unui schimb de experiență într-un stat european relevant în domeniul experienței de planificare strategică, consultare publică și transparentizare a procesului decizional pentru 10 persoane, angajații instituției: atât personal de conducere, cât și personal de execuție.

Danemarca a fost identificată ca fiind statul cel mai apropiat de profilul unui model de succes în planificarea strategica la nivel local, consultarea publica și implicarea cetățenilor în procesul decizional și digitalizarea proceselor și serviciilor oferite.

Danemarca:

– are același număr de nivele administrative – central/ regional/ local;

– sistemul conducerii este similar cu cel al RO – consiliu local/ regional ales în urma votului cetățenilor;

-se află printre cele mai transparente state când vine vorba despre serviciile publice;

– competențele, în special la nivel de regiune, se suprapun peste o parte din competențele gestionate de CJ (de exemplu, educație, sănătate, cultura, servicii sociale, strategia pentru dezvoltare durabilă).

Pregătire vizita Danemarca

A3 - Pregătire vizită Danemarca

Vizită Danemarca

 


5.  A4 –  Derularea procesului de planificare strategică la nivelul Județului Ialomița Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Județului

A 4.1 Identificarea, dezvoltarea și elaborarea mecanismului de colaborare și consultare între actorii interesați pe domenii / sectoare de activitate în Județ

Elementul inovator principal al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui mecanism de colaborare și consultare între actorii interesați pe domenii (sectoare de activitate), pornind de la specificul județului.

Mecanismul de colaborare și consultare va avea în vedere integrarea noilor tehnologii la nivelul instituției (sistem live streaming) în activitățile previzionate de consultare care să permită intervenția de la distanță a celor care nu pot fi fizic prezenți la procesul de consultare, fără a limita accesul la un anumit tip de tehnologie la nivelul celui care își dorește acest lucru, astfel încât intervenția să se poată face atâta vreme cât cetățeanul interesat are acces la internet și posibilitatea de conectare prin video la sesiunea în desfășurare și o tehnologie de tip Skype sau echivalent.

Mecanismul de colaborare si consultare publica va reprezenta un model de buna practica si va standardiza procesul de consultare publica la nivelul CJ Ialomița.

A4 - Întâlniri inițialeA4 - Întâlniri inițialeA4 - Întâlniri inițiale

A 4.2 Analiza situației existente

Strategia va fi formulata în urma derulării analizelor specifice și în urma procesului de consultare (pilotarea mecanismului dezvoltat in A 4.1). Vor fi generate scenarii de dezvoltare a județului și vor fi stabilite direcții prioritare de intervenție, pornind de la nevoile identificate, constrângerile existente, dar și ținând cont de documentele programatice la nivel național, regional și județean.

În vederea realizării Analizei situației existente se vor:

– identifica actorii locali (stakeholderi) ce vor fi implicați în procesul de planificare strategica (membrii ai societății civile, parteneri de dialog sociali, reprezentanți ai sectorului privat etc);

– forma grupuri de lucru pe domenii de interes;

– colecta, analiza date cu respectarea principiilor cercetării calitative (interviuri, focus-grupuri);

– realiza analiza SWOT (inclusiv corelarea specifica analizei (puncte tari / slabe cu oportunități/ amenințări);

– elabora analiza propriu-zisa – punctul de plecare in elaborarea strategiei de dezvoltare.

Consultări cu UAT-uri la Slobozia și Urziceni

A4 - Consultări UAT-uri - Slobozia

A4 - Consultări UAT-uri - SloboziaA4 - Consultări UAT-uri - UrziceniA4 - Consultări UAT-uri - Urziceni

A 4.3 Elaborarea si aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului 2021-2027, inclusiv realizarea metodologiei de monitorizare si evaluare a indicatorilor de performanta pentru strategia de dezvoltare.

În vederea realizării (elaborării) SDJ 2021-2027 se vor:

– analiza mediul intern și extern și se va realiza analiza de impact privind măsurile întreprinse în perioada acoperită de SDJ anterioară;

– stabili direcțiile de dezvoltare, obiectivele strategice, prioritățile de dezvoltare pentru Județ în perioada 2021-2027;

– elabora planul de acțiune și un portofoliu de proiecte (inclusiv se vor realiza fișe de proiecte pentru proiecte prioritare corelate cu următoarea perioada de programare a Fonduri Europene 2021-2027);

– derula procesul consultativ asupra Strategiei de Dezvoltare a Județului (inclusiv online / live streaming pentru a permite celor care doresc să se poate loga la sesiunile de consultare publică printr-o tehnologie de tipul Skype sau echivalent, participând inclusiv de la distanta la acest proces, folosind mecanismul de colaborare si consultare elaborat in cadrul A 4.1)

– definitiva strategia;

– supunerea spre aprobare / aprobarea Strategiei.

Elaborarea strategiei se va realiza în conformitate cu prevederile Ghidului pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală, subcontractorul având obligația trasată în contractul care urmează să fie semnat. Metodologia propriu-zisa de realizare va fi propusă de subcontractant.

• Metodologie de stabilire/monitorizare/evaluare a indicatorilor de performanță pentru strategia de dezvoltare

• Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomița 2021 – 2027


6. A5 – Simplificarea accesului cetățenilor din județ la servicii gestionate partajat la nivelul CJ Ialomița servicii de asistență socială

A 5.1 Realizarea analizei situației actuale (analiza de business), dezvoltarea, implementarea, operaționalizarea și testarea sistemului informatic de tip portal web / servicii digitale pentru cetățeni, instruirea personalului pentru a putea utiliza sistemul dezvoltat

Etapa 1 Realizarea analizei de business.

A5 - Realizare analiză de business

Etapa 2 – Dezvoltarea, implementarea, operaționalizarea și testarea sistemului  informatic

A 5.2 Realizarea unui plan de atragere a beneficiarilor (utilizatorilor) finali vizați

Se va realiza un plan de atragere a beneficiarilor pentru a asigura tranziția de la modul actual de depunere cereri / solicitări avize la modul online (migrare beneficiari finali / sistem informatic din offline în online) și pentru a asigura ca majoritatea cetățenilor (persoane fizice și juridice) care se încadrează în categoria celor care utilizează serviciile clasice, le vor folosi pe cele online.

Implementarea planului de atragere a beneficiarilor se va realiza în principal după finalizarea proiectului, in perioada de sustenabilitate a acestuia.

 

7. A6 –  Retro-digitalizarea arhivei CJI

A6 – Retro-digitalizarea arhivei CJIA6 – Retro-digitalizarea arhivei CJI