Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

 • Expunerea de motive nr. 22586/2018 – M din 28.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

 • Adresa nr. 16176 din 26.11.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;
 • Raportul nr. 22587/2018 – C din 28.11.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;
 • Raportul nr. 24241/2018 – U din 17.12.2018 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

În conformitate cu:

 • prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile art. 84 alin.(4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 2019, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează:

 • a) grâu – 0,68 lei/kg;
 • b) orz – 0,68 lei/kg;
 • c) orz-ca bere – 0,79 lei/kg;
 • d) rapiţă – 1,56 lei/kg;
 • e) floarea soarelui – 1,27 lei/kg;
 • f) porumb – 0,62 lei/kg;

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la 01.01.2019.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU