Emil-Cătălin Grigore

Președinte

 • Data şi locul naşterii:  23.01.1975
 • Naţionalitatea: română
 • Starea civilă: căsătorit, doi copii
 • Domiciliul: Feteşti, Ialomiţa

Studii superioare

 • 1997 – Biologie- „Studiul faunei asociate algelor macrofite de la litoralul romanesc al Marii Negre” – Universitatea „Ovidius” Constanta
 • 1999 – Diploma de Studii Aprofundate „Biotehnie si ecotehnie marina și costiera” – Universitatea „Ovidius” Constanta
 • 2005 – Diploma de Doctor – Doctor în Stiinte Biologice Universitatea – „Babes – Bolyai” Romania

Activitatea profesională

 • septembrie 2015 – iunie 2016 ​Inspector Școlar General Adjunct -Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița
 • 2014–2015 Profesor de biologie – Liceul Teoretic “Carol I” Fetesti
 • 2012 – 2014 Director adjunct și Profesor de biologie – Liceul Teoretic  “Carol I” Fetesti
 • 2013 Mentor in cadrul proiectului POSDRU ID 63055 “Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice”
 • 2012-2013 Formator – POSDRU ID 54379 “Profesionisti in Educatie Europeana si Reforma” PEER – Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi
 • 2011 – 2012 Tutore in cadrul POSDRU ID 62047 “Profesionisti romi in domeniul medical Pregătirea tinerilor de etnie roma pentru admiterea la facultatea de medicină Active Watch, Open Society Institute, Fundatia Roma Education Fund, SASTIPEN
 • 2011-2012 Expert tehnic realizare Plan de Dezvoltare Locală – Asociaţia Grupul Local de Acţiune Locală „Dunărea de Jos” Realizarea Planului de Dezvoltare Locală, Ialomiţa PNDR, Axa 4, LEADER
 • Mai-iunie 2011 Formator POSDRU ID 55330 “Implementarea standardelor de referinta” -Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), Bucuresti
 • Septembrie 2008 – septembrie 2012 Profesor de biologie – Liceul Teoretic  “Carol I” Fetesti
 • Octombrie 2005 – august 2008 Mentor -Activitate de formare a cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu în cadrul Componentei 1, Subcomponenta 1.1 a Proiectului pentru Învăţământ Rural – « Dezvoltare profesională prin activităţi derulate în şcoală) Unitatea Judeţeană de Implementare a Proiectului pentru învăţământ Rural Ialomiţa
 • Martie 2005 -septembrie 2005 Facilitator – Proiectul pentru Invăţământ Rural – ” Întărirea legăturii dintre şcoală şi comunitate”  Centrul Educaţia 2000+ Bucureşti
 • 2001 -2005 Inspector scolar responsabil cu dezvoltarea institutionala, cooperare internationala, alternativa educationala si invatamantul particular – Inspectoratul Scolar al Judetului Ialomita
 • 2001 – 2002 Profesor metodist – Activitate de formare continuă a cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională Casa Corpului Didactic Ialomiţa
 • 2000-2001 Profesor de biologie – Liceul Teoretic  “Carol I” Fetesti Invatamant preuniversitar
  Anul univesitar 1999-2000 Asistent universitar –  Universitatea « Ovidius » Constanţa, Facultatea de Ştiinţele Naturii, Catedra de Biologie Vegetală
 • 1997-2000 Profesor de biologie – Grupul Scolar de Industrie Alimentara Fetesti, Ialomita

Atribuţii ale președintelui Consiliului Judeţean

 • exercită atribuţiile delegate prin dispoziţie de către preşedinte şi răspund în faţa acestuia de aducerea lor la îndeplinire
 • răspund în faţa consiliului, de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene, în domeniile în care le-au fost delegate atribuţii conform prevederilor prezentului Regulament
 • în cazul absenţei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, vicepreşedintele desemnat de acesta prin dispoziţie îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de prezentul Regulament în sarcina preşedintelui

Ionel Gae

Vicepreședinte

 • Data şi locul naşterii: 12.01.1967 Iazu, Ialomița
 • Naţionalitatea: română
 • Starea civilă: căsătorit, un copil
 • Domiciliul: Slobozia, Ialomiţa

Studii superioare

 • 1993 – Academia de Politie A.I. Cuza București
 • 1999 – Facultatea de Drept – Universitatea Bucuresti
  Licențiat  în Drept

Activitatea profesională

 • 2010-2016 – Baroul Tulcea – avocat 
 • 2009 – Inspector Șef la D.A.D.L. Constanta

Ciprian Viorel Rădulescu

Vicepreședinte

 • Data şi locul naşterii:
 • Naţionalitatea: română
 • Starea civilă:
 • Domiciliul:

Studii superioare

Activitatea profesională

Ionescu Adrian Robert

Secretar  General al Judeţului Ialomiţa

 • Data şi locul naşterii:  16.11.1976, Municipiul Slobozia
 • Naţionalitatea: română
 • Starea civilă:  Căsătorit
 • Domiciliul:

Studii superioare

 • 1996-2000: Facultatea de Drept – Bucureşti
 • 2003 –2005: Masterat – “ Puterea Executivă şi Administraţia Publică”  – Facultatea de Administraţie Publică din cadrul S.N.S.P.A. Bucureşti

Activitatea profesională

 • Octombrie 2009 – Octombrie 2012: Consilier Preşedinte – Consiliul Judeţean Ialomiţa
 • Mai – Octombrie 2009: Director Adjunct – Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa
 • Mai 2007- mai 2009: Consilier Preşedinte – Consiliul Judeţean Ialomiţa
 • Mai 2005 – mai 2007: Șef Serviciu Evidenţa Persoanelor – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
 • Ianuarie – mai 2005: Expert – Birou Parlamentar Deputat Alecsandru Ştiucă
 • Februarie 2001- ianuarie 2005: Consilier Prefect – Prefectura Judeţului Ialomiţa
 • Februarie –iunie 1999: Agent de vânzări “Amway” România
 • Octombrie 1998 – februarie 1999: Operator de interviu I.R.S.O.P. Bucureşti
 • Septembrie – octombrie 1996: Învăţător – Şcoala Nr.2 Slobozia
 • Iunie – septembrie 1995: Realizator programe – Radio “Campus” Slobozia

Atribuţii ale președintelui Consiliului Judeţean

 • avizează,  pentru  legalitate,  prin  contrasemnare,  hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa şi dispoziţiile Preşedintelui acestuia
 • participă la şedinţele Consiliului Judeţean  Ialomiţa; participarea sa la şedinţe  este obligatorie,  cu  excepţia situaţiilor  în  care  este  plecat  în străinătate, se află în concediu de odihnă, concediu de boală sau în alte situaţii care fac imposibilă participarea
 • asigură  realizarea  procedurilor  de  convocare  a Consiliului  Judeţean Ialomiţa şi lucrările de secretariat
 • comunică ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi asigură redactarea procesului-verbal al şedinţelor;
 • asigură  afişarea  procesului-verbal  de  şedinţă  la  sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi pe pagina de internet în termenul prevăzut de lege
 • pregăteşte  lucrările  supuse  dezbaterii Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  şi comisiilor de specialitate ale acestuia
 • asigură  redactarea  şi  definitivarea  hotărârilor  adoptate  de Consiliului Judeţean Ialomiţa
 • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia
 • asigură gestionarea  procedurilor  administrative  privind  relaţia  dintre Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  şi  Preşedintele acestuia,  precum  şi  între aceştia şi prefect
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele  interesate  a  hotărârilor Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,   în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • urmăreşte respectarea prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  referitoare  la  conflictele  de  interese  cu  caracter  patrimonial
 • informează Preşedintele cu privire la existenţa situaţiilor constatate şi face cunoscut   consilierilor judeţeni sancţiunile  prevăzute  de  lege,  în  cazul încălcării acestor prevederi
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu excepţia celor clasificate, confirmând autenticitatea copiilor cu actele originale existente în arhivă
 • acordă membrilor Consiliului Judeţean Ialomiţa asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii lor, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor dezbătute şi aprobate de consiliu
 • prezintă, la cererea Preşedintelui Consiliului  Judeţean Ialomiţa, punctul său de vedere, în scris sau verbal, cu privire la legalitatea proiectelor de hotărâri aflate în dezbaterea consiliului sau a altor măsuri supuse deliberării  consiliului
 • este  preşedintele  Comisiei  Judeţene  pentru  Protecţia  Copilului  şi al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Ialomiţa,  îndeplinind  obligaţiile  ce-i   revin   potrivit   legii