Proiect: „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”

Beneficiar: UAT Județul Ialomița

Scurtǎ prezentare a obiectivului Biserica de lemn Sf. Nicolae

Biserica de lemn „Sf.Nicolae” din Slobozia reprezintă un monument istoric semnificativ prin valoare istorică, autenticitate şi arhitectură pentru patrimoniul cultural judeţean și național (înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia IL-II-m-A-14075, categoria de interes naţional). Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020, urmăreşte ca acest monument istoric, având în vedere vechimea sa şi starea de degradare a părţilor componente, să fie supus unor intervenţii urgente de restaurare şi conservare. Ea a fost ctitorită de boierul Răducan Târcă, familia sa şi moşnenii din în satul Poiana de Jos în anul 1737 așa cum reiese din inscripția de pe lespedea de piatră din pridvorul bisericii.
Aproape abandonată din acuza inundaţiilor în anii ’50, biserica a fost desfacută şi mutată din satul Poiana de Jos şi recladită pe un pinten de deal din Poiana de Sus în anul 1979, pentru ca, în anul 2000, ea să fie strămutată la Slobozia în spațiul adiacent Muzeului Naţional al Agriculturii şi resfinţită la 17 decembrie 2000. Consiliul Judeţean Ialomiţa are acest monument istoric în proprietate publică din anul 2000.

Scurtă descriere a proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”
În data de 29.08.2017, Consiliul Județean Ialomița a depus proiectul: Restaurare și conservare Biserica de lemn “Sf. Nicolae” din municipiul Slobozia, județul Ialomița ȋn cadrul apelului de proiecte Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural Apel de proiecte POR/2017/5.5.1/SUERD/1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, ȋn ce privește Aria prioritară 3 a SUERD “ Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”.

În data de 01.04.2019 Consiliul Județean Ialomița, în calitate de beneficiar, a semnat, Contractul de finanțare nr. 4073 privind proiectul “Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” Cod SMIS: 116941, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organisme Intermediare pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea, protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului Ialomița prin realizarea de investiții specifice pentru restaurarea și conservarea Bisericii de lemn ”Sf. Nicolae” din Municipiul Slobozia.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia pentru impulsionarea dezvoltării comunității locale prin activități investiționale și creșterea atractivității turistice a zonei prin realizarea de lucrări specifice de restaurare.
  • Promovarea elementelor dezvoltării locale durabile, prin efectuarea de lucrări de amenajare a teritoriului, amenajare peisageră, iluminat arhitectural economic și protecția mediului în zona monumentului istoric Biserica de Lemn „Sf. Nicolae”.
  • Îmbunătățirea și creșterea accesului publicului la monumentul istoric Biserica de lemn Sf. Nicolae prin conștientizarea importanței și valorii de patrimoniu național a acestuia cu ajutorul campaniilor de promovare și transformarea lui într-un punct relevant de atracție culturală și turistică prin introducerea acestuia în circuitul turistic al Județului Ialomița.
  • Creșterea numărului de vizitatori în procent de 5% față de anul anterior depunerii cererii de finanțare prin realizarea de campanii de marketing și promovare a obiectivului de patrimoniu, crearea website-ului obiectvului și diseminarea de materiale de promovare și informare.
  • Creșterea participării locale la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural reprezentat de Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, crearea unei piețe pentru meșteșuguri tradiționale și organizarea de manifestări culturale permanente sau ocazionale, care să pună în valoare și să asigure prezervarea moștenirii culturale, identitatea și specificul local.
  • Întărirea capacității instituționale, atât la nivelul autorităților județene și locale, cât și la nivelul instituțiilor de cultură în vederea gestionării problematicii de restaurare, conservare și punere în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia prin asigurarea unei infrastructuri durabile și accesibile.

Rezultate așteptate:

Restaurarea și conservarea obiectivului de patrimoniu Biserica de Lemn Sf. Nicolae din Municipiul Slobozia, județul Ialomița

Cresterea cu 5% a numărului de vizitatori față de numărul celor care au vizitat obiectivul în anul 2016, respectiv cu 1055 vizitatori în plus.

Dotarea și amenajarea parcului Muzeului Național al Agriculturii din componența căruia face parte și Biserca de Lemn.

Introducerea obiectvului de patrimoniu Biserica de Lemn Sf. Nicolae în circuitul turistic al Județului Ialomița și implicit a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia.

Creșterea competitivității economice în Municipiul Slobozia.

Asigurarea dezvoltării durabile a județului Ialomița prin realizarea de investiții în infrastructura Municipiului Slobozia

Perioada implementării proiectului este de 74 de luni (este cuprinsă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).

Data de începere a proiectului : 01/06/2016

Data finalizării proiectului: 31/07/2022.

Valoarea totală a proiectului : 2.526.137,57 lei

Valoarea totală eligibilă: 2 045 030,01 lei

Valoarea asistenței financiare nerambursabilă : 2 004 129,41 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR : 1.738.275,51 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 265.853,90 lei

Valoarea cofinanțării beneficiarului: 522.008,16 lei

  • contribuție la cheltuieli eligibile 40 900,60 lei
  • cheltuieli neeligibile 481 107,56 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul Europeană de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României