Nr. anuntDataDetaliiDocumentTip anuntObservații
6607.10.2021Consiliul Judeţean Ialomiţa aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind privind concesionarea Parcului Fotovoltaic ”Ialomița I” și a terenului aferent în suprafață de 5,7026 ha, situate în extravilanul comunei Giurgeni.Anunțproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre privind concesionarea Parcului Fotovoltaic ”Ialomița I” și a terenului aferent în suprafață de 5,7026 ha, situate în extravilanul comunei Giurgeni.
6507.10.2021Consiliul Judeţean Ialomiţa aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului , a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate , în județul IalomițaAnunțproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului , a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate , în județul Ialomița
6405.10.2021Anunț publicitar privind cumpărarea unui teren în suprafață de 50.000 mp necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul IalomițaAnunțAnunț publicitar
6328.09.2021Anunț cu caracter normativ privind proiectul de hotărâre - privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2031(01.01.2022-31.12.2031) și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița ”. AnunțAnunț cu caracter normativProiect de hotărâre program transport 
6206.09.2021Anunț privind începerea procesului de recrutare şi selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBAN S.A. Slobozia, al CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA, în calitate de autoritate publică tutelară, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRLAnunțAnunț recrutareFormulare
6106.09.2021Anunt - proces de recrutare şi selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.Anunt + formulareAnunt recrutare
6031.08.2021Anunț de participare privind achiziționare de ”Servicii de paza pentru sediul Centrului Militar Județean Ialomița ” Anunț 
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
Instrucțiuni 
Procedura proprie
Nota din partea autorității contractante
anunț achziție publică
5924.08.2021ADI Ialomița anunță organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant de auditor intern în sectorul public. Anunț concursconcurs
5824.08.2021Anunț atribuire contract de achiziție publică - Servicii de clasificareAnunț atribuire contractanunț achizitie publică
5724.08.2021Anunț de atribuire contract de achiziție publică - Servicii de acordare de credite Anunț atribuire contractanunț achiziție publica
5620.08.2021Anunț achiziție directă Servicii de expertiză tehnică pentru Demolarea Construcțiilor C4, C6, C9, C10, C11, C12, C22, C23, C26, C27, C28, C29 si C30 din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaAnunț publicitate
Draft contract
Caiet de sarcini
Formulare
anunț publicitate
5516.08.2021Anunț achiziție directă ” Servicii de expertiză tehnică ” pentru Recompartimentare foaier Sala Spectacole și Centru de informații pentru cetățeniAnunț publicitate
Documentație cu Formulare
5413.08.2021Anunț de publicitate privind cumpărarea unui teren în suprafață de 50.000 mp necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul IalomițaAnunț
Caiet de sarcini
Formulare
Procedura internă
anunț
5311.08.2021Anunț de publicitate in vederea achiziționării Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate, Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Documentații avize/acorduri pentru obiectivul mixt de investiții: ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structura independentă” Anunț
Caiet de sarcini, contract , formulare
Certificat Urbanism
Extras carte funciara
Nota conceptuala
Tema de proiectare
Parte scrisă pod
Plan de încadrare
Releveu pod
anunț public
5209.08.2021Anunț de publicitate privind achiziționarea de Servicii de verificare tehnică de calitate pentru proiectul „ Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” Cod SMIS: 117124. Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract 
Formulare
anunț public
5122-07-2021Proces - verbal in urma analizei contestatiilor depuse in cadrul Programului finantarilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021Proces verbalanunt public
5021-07-2021Anunț de publicitate achiziționare servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier obiectiv- Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci - Cod SMIS 117124ANUNTachiziție Caiet de sarcini
Contract servicii - draft
Documentatie tehnica
Formulare
4915.07.2021Raport evaluare propuneri de proiecte depuse prin programul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021Raport evaluare propuneri proiecteanunț public
4808.07.2021Plan de selecție pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC Drumuri și Poduri SA IalomițaComponenta inițialăanunț
4706-07-2021Raport - evaluare cereri in cadrul programului Promovarea sportului de performanta 2021 - 2022RaportAnunt public
4605.07.2021Anunț de publicitate achiziționare servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier obiectiv- Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci - Cod SMIS 117124Anunț 
Caiet de sarcini
Contract servicii dirigenție de șantier
Documentație tehnica
Formulare 
achiziție Nota de anulare
4501.07.2021ANUNȚ PUBLICITAR achiziționare Servicii de acordare credit bancar Anunț
  • NOTIFICARE : În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 227 din 06.07.2021 se modifică data depunerii ofertelor după cum urmează:
  • Depunerea ofertelor :30.07.2021 ora 14,00- rectificare 
  • Deschiderea ofertelor : 02.08.2021, ora 12,00
achiziție Documentație
Formulare 
4424.06.2021Anunț de publicitate achiziționare Servicii expertiză tehnica - Recompartimentare foaier Sala Spectacole si Centru de Informații pentru cetățeniAnunțachiziție directăDocumentație și formulare
4323.06.2021Anunț de publicitate achiziție servicii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al județului IalomițaAnunț
Clarificari 1
Evaluator 1 F
Evaluator 1 D si 1 E
Evaluator 1 D si 1 E 2 
achiziție directăCaiet de sarcini
4208.06.2021Anunț atribuire servicii dirigenție de șantier supraveghere lucrări ”Modernizare și dotare incintă clădire SJU Slobozia ”Anunțatribuire contract achiziție publică
4108.06.2021Anunț organizare concurs pentru ocuparea a doua posturi de auditor intern ADI IalomitaAnunțconcurs
4003-06-2021Instrucțiune CNCAV nr. 1933 din 02.06.2021 privind vaccinare cu produsul Pfizer a persoanelor în vârsta de peste 12 aniInstrucțiune CNCAV
3902-06-2021Anunț de publicitate achiziționare directă Servicii de Expertiză Tehnică pentru obiectiv Recompartimentare foaier Sala Spectacole și Centrul de Informații pentru cetățeniAnunțachiziție directăDocumentație
3828.05.2021Anunț rezultat final concurs post manager, persoana fizică, Spitalul de Urgență SloboziaRezultat finalconcurs manager SJU Slobozia
3726.05.2021Anunț atribuire contract de achiziție publică Servicii asistenta tehnică -dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”Anunț atribuire contract
3625-05-2021Anunț privind rezultat proba susținere și evaluare proiect de management pentru ocuparea postului de manager, persoana fizică, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia.Anunț rezultatconcurs manager spital
3519.05.2021ANUNȚ DE PARTICIPARE privind atribuire de contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru activități sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”! Anunțanunț
3419.05.2021ANUNȚ DE PARTICIPARE privind acordarea de finanțare nerambursabilă conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice Anunțanunț
3318.05.2021Anunț de publicitate achiziționare servicii de verificare DALI Modernizare DJ 101B : Limită județ Ilfov-Radulești”Anunț de publicitateachiziție directăCaiet de sarcini
Draft contract
Formulare format editabil
3217.05.2021Anunț de publicitate achiziționare Servicii de expertiză tehnică prin achiziție directă - Recompartimentare foaier Sala Spectacole si Centrul de Informații pentru cetățeniAnunț achiziție directăDocumentație și formulare
3110.05.2021Anunț licitație concesiune teren in suprafața de 2432 mp situat in intravilanul municipiului UrziceniAnunț licitație - concesiune Documentație atribuire
Extras de  carte funciară
Plan de încadrare în zona
Studiu de oportunitate
3029.04.2021Anunț de intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2020Anunț de intențieproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2020
Situații financiare
2909-04-2021Anunț recrutare şi selecție pentru 2 (două) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societăți Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL. Anunțanunț concursFormulare
2805.04.2021GHIDUL SOLICITANTULUI privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2021PDFanunțPersoanele interesate de aplicare prevederilor prezentului ghid pot depune observații și propuneri de îmbunătățire a acestuia pana la data de 08.04.2021 ora 16,30 prin e-mail sau la registratura instituției
2705.04.2021GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2021 PDFanunț Persoanele interesate de aplicare prevederilor prezentului ghid pot depune observații și propuneri de îmbunătățire a acestuia pana la data de 08.04.2021 ora 16,30 prin e-mail sau la registratura instituției
2605-04-2021Anunt de licitatie - concesionare teren Vladeni - construire parc/parcuri fotovoltaiceAnunt
Răspuns solicitare clarificări 1
Raspuns solictări 
Harți si planuri amplasament
Răspuns consolidat clarificări
Raport licitație 
licitatie - concesiuneDocumentație atribuire
Draft contract
Formulare
Studiu oportunitate
Acord asociere
Angajament terț susținător
2505-04-2021Anunț atribuire contract de achiziție publică - Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 - km 84+000, TRONSON KM 74+852 - KM 84+000”AnuntACHIZITIE DIRECTA
2402.04.2021ANUNȚ DE PARTICIPARE achiziționare “Servicii de paza pentru obiectivele compuse din imobile, terenuri si construcții ce aparțin Consiliului Județean Ialomița” Anunț participare

Contestație 12397
Contestație 12400
Decizie CNSC nr.1397
Contestatie 18445_02.08.2021
Decizie 1782/13.08.2021
Anunț atribuire contract 
achiziție publicăCaiet de sarcini lot 1
Caiet de sarcini lot 2
Caiet de sarcini lot 3
Draft contract lot 1
Draft contract lot 2
Draft contract lot 3
Formulare ofertanți
Instrucțiuni către ofertanți
Procedură proprie atribuire
2302.04.2021Anunț public privind decizia etapei de încadrare proiect ”Reabilitare pod peste raul Ialomița la Bucu DJ 213A”-faza 2Anunțpublic
2202.04.2021Anunț organizare concurs ocupare funcție manager Spitalul Județean de Urgență SloboziaAnunț concurs- bibliografie

Rezultat proba susținere și evaluare proiect de management pentru ocuparea postului de manager, persoana fizică, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

Regulament desfășurare concurs
2129.03.2021,,Achiziție pachet servicii Analiza de business pentru dezvoltare soluție informatica” în cadrul proiectului: „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/SIPOCA 801PDF
2026.03.2021Anunț atribuire contract de achiziție publică - SERVICII DE VERIFICARE PROIECT pentru obiectivul „Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”Anunțachiziție directă
1922.03.2021Anunț de publicitate achiziție directă Servicii dirigenție de șantier pentru obiectiv ”Modernizarea , extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia ”, cod SMIS 119070Anunțachiziție directăDocumentație
Formulare
1815.03.2021Anunț atribuire contract Servicii formare personalAnunț atribuire contract anunț atribuire
1709.03.2021Anunț solicitare aviz privind încadrarea în infrastructura sistemului național de apărare a bunului teren extravilan și intravilan , situat in unitatea administrativ -teritorială comuna Vlădeni, în suprafață de 50.943 mpAnunțanunț
1609.03.2021Anunț solicitare aviz privind încadrarea în infrastructura sistemului național de apărare a bunului teren extravilan și intravilan , situat in unitatea administrativ -teritorială comuna Vlădeni, în suprafață de 36.760 mpAnunțanunț
1509.03.2021Anunț solicitare aviz privind încadrarea în infrastructura sistemului național de apărare a bunului teren extravilan și intravilan , situat in unitatea administrativ -teritorială comuna Vlădeni, în suprafață de 102.859mpAnunțanunț
1409.03.2021Anunț solicitare aviz privind încadrarea în infrastructura sistemului național de apărare a bunului teren extravilan și intravilan , situat in unitatea administrativ -teritorială comuna Vlădeni, în suprafață de 30.929 mpAnunțanunț
1305.03.2021Anunț organizare concurs ocupare post vacant consilier superior- Compartiment Parteneriate Instituționale și Colaborare cu Societatea CivilăAnunțconcursAtribuții post
12 04.03.2021Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu, pe DJ 213A”, propus a fi amplasat în comuna Bucu (intravilan și extravilan), comuna Mărculești (extravilan), județul Ialomița.Anunț publicanunț public
1125.02.2021Anunț publicitate achiziție servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cod SMIS 119070.Anunțachiziție directăDocumentație
Formulare
10 23.02.2021Anunț Mediu

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA cu sediul în Slobozia-Piața Revoluției nr.1, județul Ialomița, în calitate de titular al planului “ Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra  deciziei de emitere a avizului de mediu de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița. De asemenea, documentele prevăzute la alin.(1), art.33 din H.G. 1076/2004 pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Ialomița, în zilele de luni-vineri, în orele de program. Proiectul de plan în forma avizată de APM Ialomița se poate pune la dispoziția publicului, la cerere, la sediul APM Ialomița.

anunț mediu
923.02.2021Achiziție pachet servicii Analiza de business pentru dezvoltare soluție informatica” în cadrul proiectului: „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/SIPOCA 801Anunț
Răspuns clarificări
achiziție directăDocumentație
Formulare
823.02.2021Anunț public privind decizia etapei de încadrare -Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița pentru proiectul „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei, pe DJ 212”, amplasat în localitatea Țăndărei, DJ 212 km 78+250, județul Ialomița. Anunțanunț public
716.02.2021Anunț de publicitate achiziționare ”Pachet organizare și livrare cursuri planificare strategică” - cod SMIS 135954-Sipoca 801Anunțachiziție directăDocumentație
Formulare
Răspuns clarificări 1
Răspuns clarificări 2
Răspuns clarificări 3
615-02-2021Anunț de publicitate achiziționare servicii de verificare proiect Construire bloc operator din cadrul Spitalului Județean IalomițaAnunț publicitateachiziție directăDocumentație
Formulare
501.02.2021Anunț publicitar privind vânzarea prin licitație a masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene proprietatea publică a județului IalomițaAnunț publicitarlicitație
422.01.2021Anunț intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de Amenajarea a Teritoriului Județean -PATJ Ialomița”ANUNȚ
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de Amenajarea a Teritoriului Județean -PATJ Ialomița”
caracter normativPATJ Ialomița - Partea 1
PATJ Ialomița - Partea 2
PATJ Ialomița - Partea 3
PATJ Ialomița - Partea 4
PATJ Ialomița - Partea 5
319-01-2021Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - pentru proiectul „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei, pe DJ 212”,ANUNT
214-01-2021Anunt - Plan de selectie pentru desemnarea a 2 (doi) administratori in Consiliul de Administratie al SC Infrastructura Drumuri si Poduri SA - Componenta initialaANUNT
114-01-2021Anunț de intenție privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea ”Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2028”ANUNT DE INTENTIEproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotarare privind aprobarea ”Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2028” 
202120212021202120212021
12014-12-2020Anunț privind organizare procedură de analizare proiect de management pentru Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu Ialomița, Centrul Cultural Ionel Perlea Ialomița, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița și Muzeul Județean IalomițaAnunțAnunțNOTA A - proiect management Muzeul Judetean Ialomita
NOTA B - proiect management Muzeul Judetean Ialomita
ANUNT - REZULTAT NOTA A+B - proiect management Muzeul Judetean Ialomita
NOTA A - proiect de management - Centrul Cultural Ionel Perlea
NOTA B - proiect de management - Centrul Cultural Ionel Perlea
ANUNT - REZULTAT NOTA A+B - proiect de management - Centrul Cultural Ionel Perlea
NOTA A - proiect de management - Biblioteca Judetean St Banulescu
NOTA B - proiect de management - Biblioteca Judetean St Banulescu
ANUNT - REZULTAT NOTA A+B - proiect de management - Biblioteca Judetean St Banulescu
NOTA A - proiect de management - Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
NOTA B - proiect de management - Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
ANUNT - REZULTAT NOTA A+B - proiect de management - Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
ANUNT - REZULTAT FINAL - proiect de management - Centrul Cultural Ionel Perlea
ANUNT - REZULTAT FINAL - proiect de management - Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
ANUNT - REZULTAT FINAL - proiect de management - Biblioteca Judetean St Banulescu
ANUNT - REZULTAT FINAL - proiect management Muzeul Judetean Ialomita
11911.12.2020Anunt atribuire contract achizitie publica directa - Achizitie pachet echipamente necesare managementului de proiect (inclusiv licente si antivirus) si echipamente necesare implementarii activitatii proiectului (altele decat MP), inclusiv licente si antivirus necesare –LOTUL 3 pentru obiectivul de investiţii: „Împreună pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni”, cod SMIS 135954/ SIPOCA 801Anunt Anunt atribuire
11808.12.2020Anunț atribuire contract achiziție publica - Servicii de dirigentie de santier pe toata perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala a obiectivului de investitii, oferent obiectivului Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, Cod SMIS 126420Anuntanunt atribuire
11704-12-2020Anunț de intenție privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2021Anunț de intențieproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2021
11604.12.2020Anunț de intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețului mediu /tonă (masa verde) obținută de pe pajiște,pentru anul 2021Anunț intențieproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu /tonă (masa verde) obținută de pe pajiște, pentru anul 2021
11504-12-2020Anunț achiziției directa servicii actualizare deviz general pentru obiectivul de investiții ” Reabilitarea și punerea in valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci”Anunț achiziție achiziție directăDocumentație
Formulare
Raspuns clarificare 1
Deviz general
DALI
11404.12.2020Anunț atribuire contract achiziție publica servicii topografie obiectiv Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă aferentă Spitalului Județean de Urgență SloboziaAnunț atribuireanunț atribuire
11311-11-2020Anunț de publicitate pentru Achiziție pachet echipamente necesare managementului de proiect si echipamente necesare implementării activității proiectului-lotul 3 în cadrul proiectului : „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/SIPOCA 801.Anunțachiziție publicăDocumentație
Formulare editabile
11210.11.2020Anunţ privind organizare procedura de analizare a noului proiect de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Naţional al AgriculturiiAnunţ proiect management MNA

Rezultat selecție dosare
NOTA A
NOTA B
Anunt - rezultat
Rezultat analiza proiect management
Caiet obiective analiza proiect 
Regulament de desfasurare procedura
Calendar concurs
11105-11-2020Anunț atribuire contract subsecvent servicii deszăpezire si combatere a poleiului - lot 1 UrziceniAnunțachiziție publică
11005-11-2020Anunț atribuire contract achiziție servicii de verificare a proiectelor de structuri portante pentru proiectul Reabilitare pod peste raul Ialomița la Bucu pe DJ 213AAnunțachiziție publică
10905.11.2020Anunț atribuire contract de atribuție publică Servicii verificare a proiectelor de structuri portante - Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212Anunțachiziție publică
10804-11-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante - proiect modernizare si dotare incinta SJU SloboziaAnunțachiziție publică
10730-10-2020ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ - Servicii de verificare prin verificatori de proiect atestați pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) - actualizată aferente obiectivului de investiții: ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci”.Anunțachiziție directăDocumentație
Formulare
10623-10-2020Anunț rezultat final evaluare management Muzeul Județean IalomițaAnunț rezultat finalevaluare management
10523-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Centrul Cultural ”Ionel Perlea”Anunț rezultat final evaluare management
10423-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița Anunț rezultat final evaluare management
10322-10-2020Anunț rezultat final evaluare management Biblioteca Județeana ”Stefan Bănulescu” IalomițaAnunț rezultat finalevaluare management
10220-10-2020Anunț de publicitate - achizitie directă sevicii dirigentie de santier pentru obiectiv ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Abulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgență Slobozia - cod SMIS-126420”Anunț publicitateachizitie directaCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
10120.10.2020Anunț evaluare finală a managementului Muzeului Județean Ialomița Anunț - nota A si Bevaluare management
10020-10-2020Anunț rezultat evaluare management Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ialomita -” Nota- A și BAnunt - Nota A + Bevaluare management institutii de cultura
9920-10-2020Anunț rezultat evaluare management Centrul Cultural Ionel Perlea Ialomita -” Nota- A și BAnunt - Nota A+Bevaluare management institutii de cultura
9820-10-2020Anunt - Nota B (etapa sustinere raport de activitate) - evaluare finala management Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale IalomitaAnunt - Nota Bevaluare management institutii de cultura
9720-10-2020Anunt - Nota B (etapa sustinere raport de activitate) - evaluare finala management Centrul Cultural Ionel PerleaAnunt - Nota Bevaluare management institutii de cultura
9619-10-2020Anunț rezultat evaluare management -nota BAnunț - nota Bevaluare management
9519-10-2020Anunț rezultat evaluare management Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu Ialomița -” Nota- A și B.pdfAnunț -nota A și Bevaluare management
9419-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița Anunț  - nota Bevaluare mangement
9316-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Centrul Cultural Ionel PerleaAnunț - nota Aevaluare management
9216-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița - Nota AAnunț - nota Aevaluare management
9116-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Muzeul Județean Ialomița -Nota AAnunț -nota Aevaluare manegement
9016.10.2020Documentație solicitare aviz pentru concesionare teren din extravilanul comunei Vlădeni în suprafață de 6.104.542 mpDocumentațieconcesionare
8916.10.2020Anunț rezultat evaluare finala management Biblioteca Județeană Stefan Bănulescu Ialomița - Nota AAnunț- nota A
8815.10.2020Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat care au depus solicitări de includere în programul ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020” al Consiliului Județean IalomițaListă unități învățământ
8713-10-2020Anunț privind reluarea concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Serviciul Investiții și Servicii Publice - Compartiment Investiții PubliceAnunțconcurs
8608-10-2020ANUNT DE PUBLICITATE - Achizitie Servicii de dirigenție de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor și până la recepția finală a obiectivului de investiții, aferent obiectivului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS: 126420ANUNTachizitie directaCAIET DE SARCINI
DRAFT CONTRACT
FORMULARE
8508-10-2020ANUNȚ DE PUBLICITATE - Achizitii servicii de neutraliza re a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza Judetului IalomițaANUNTAchizitie directaDocumentatie
Formulare
8408.10.2020Rezultate procedura selecție cereri conform Ghidul Solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 24.pdfPDFAnunț public
8305-10-2020Anunț publicitate achiziție Servicii verificare proiect ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia- Corpuri de clădire C,D,E- județul Ialomița ”Anunțachiziție directăCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
8205-10-2020ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ ”Servicii de actualizare a studiului topografic si de obstacolare pentru obiectivul de investiții: „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”. Anunțachiziție directăRăspuns clarificare nr. 1 

Documentație
Formulare
8129-09-2020ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ-Servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice faza DALI pentru proiectul: „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”.Anunțachiziție directaDocumentație
Formulare
8029-09-2020ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ -Servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice faza DALI pentru proiectul: „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A”.Anunțachiziție directaDocumentatie
Formulare
7924.09.2020Anunț de publicitate pentru Achiziție pachet echipamente necesare managementului de proiect si echipamente necesare implementării activității proiectului-lotul 3 în cadrul proiectului : „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/SIPOCA 801.AnunțlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
7821-09-2020Anunț atribuire contract achiziție publică - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portanteAnunțatribuire contractRăspuns clarificări
7721-09-2020Anunț de publicitate pentru achizție directă servicii de neutraliza re a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza Judetului IalomițaAnunțlicitațieDocumentație
7618.09.2020Anunț licitație de concesiune bunuri proprietate publică - ”Aerodorm Alexeni”Anunțlicitație
7504-09-2020Anunț de publicitate pentru achiziție ”Servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Documentații avize/acorduri pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A” Anunțachiziție Documentație
7403-09-2020Anunț de publicitate privind achiziționare Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman,provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza județului IalomițaAnunțachiziție directăDocumentație 
7301-09-2020Anunț atribuire contract achiziție publică ”Pachet servicii organizare evenimente informare- promovare și organizare vizită de schimb de experiență într-un stat membru UE”- în cadrul proiectului ”Împreună pentru Ialomița- Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”,- cod SMIS 135954/SIPOCA 801PDFachiziție directă
7231-08-2020Clarificari din partea autoritatii contractante privind Expertiza pod Țăndărei Clarificări din partea autorității contractante
Partea scrisă
Releveu pod
Plan încadrare
clarificări
7126-08-2020Anunț publicitate achiziționare Servicii de verificare proiect ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, COD SMIS 126420 ”Anunțachiziție directăCaiet de sarcini
Contract cadru
Formulare
7026-08-2020Anunț de publicitate privind achiziție Servicii elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), Studiu Topografic, Documentații avize/acorduri pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste raul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212 ”AnunțpublicitateCaiet Sarcini
Certificat Urbanism pod Tandarei 
Draft contract
Formulare
Nota Conceptuala pod Tandarei
Studiu Geo Pod peste raul Ialomita la Tandarei
Tema de Proiectare pod Tandarei
6921-08-2020Anunt publicitate achizitionare servicii de neutralizare a subproduselor de origine animala.AnuntanunțCaiet de sarcini si formulare
6820-08-2020Anunț evaluare finală a managementului Muzeului Național al Agriculturii Slobozia pentru perioda 2015-2020Anunț
6717-08-2020Anunț de participare pentru activități sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță“ în sezonul competițional sportiv intern 2020-2012AnunțanunțBuget
6610.08.2020Anunț licitație de concesiune bunuri proprietate publică - ”Aerodorm Alexeni”PDFlicitație
6530-07-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Pachet servicii și materiale informare promovare proiect Strategie de Dezvoltare a județului Ialomita 2021-2027- cod SMIS 135954PDFachiziție publică
6430-07-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii Consultanță privind gestionarea proiectelor- Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Culural ”Ionel Perlea” și a sediului administrativ al Muzeului Județean IalomițaPDFlicitație
6330-07-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii Consultanță privind gestionarea proiectelor- Creșterea eficienței energetice a clădirii Comanadamentului - Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița) și a Clădirii Administrative din str. Răzoare nr. 3PDFlicitație
6230.07.2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii Consultanță privind gestionarea proiectelor- Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Profesionale Specială ”Ion Teodorescu” SloboziaPDFlicitație
6120-07-2020Anunț ocupare post jurist- ADI IalomițaAnunțconcurs
6016-07-2020Informare AFIR privind finanațarea tinerilor fermieriANUNȚpublic
5916-07-2020Informare sesiune depunere proiecte program LIFE 2020Anunțpublic
5814-07-2020Anunt cerere Proiecte Submasura 6.1 - Sprijin pentru Instalarea tinerilor fermieriANUNȚpublic
5709-07-2020Anunt atribuire contract de achizitie publica - Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea si dotarea Unitătii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Urgentă Slobozia" Cod SMIS: 119070, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020Anuntachiziție directă
5607-07-2020Anunţ atribuire Contract de achiziţie publică - Servicii de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) aferente obiectivelor: 1.„Creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Cultural „IONEL PERLEA” 2. Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A- (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)” 3.”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” 4.”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Razoare ,nr. 3” 5.“Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” Anuntachiziție directă
5501-07-2020Anunt de publicitate - achizitionare Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare și a documentației aferente COD CPV.72224000-1- Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor Anunt de publicitateachiziție directă

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv Creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Cultural „IONEL PERLEASlobozia

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv „Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A- (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)”

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Razoare ,nr. 3”

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv "Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”

5430-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr.3"Anunt achiziție directă
5330-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice pentru Cladirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita) Anuntachiziție directă
5230-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale Speciale Ion Teodorescu Slobozia"Anuntachiziție directă
5130-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Cultural Ionel PerleaAnunt achiziție directă
5030-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a sediului Muzeului Judetean IalomitaAnuntachiziție directă
4930-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale Speciale Ion Teodorescu Slobozia"Anuntachiziție directă
4830-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr.3"Anuntachiziție directă
4730-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Cultural Ionel PerleaAnuntachiziție directă
4630-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a sediului Muzeului Judetean IalomitaAnuntachiziție directă
4530-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice pentru Cladirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita) Anuntachiziție directă
4422-06-2020Anunț atribuire contract achiziție publică directă - Articole mărunte de birou; cartușe de toner; hârtie pentru fotocopiere și xerografică; papetărieAnunțachiziție directă
4319-06-2020Anunț licitație concesiune Parc Fotovoltaic GiurgeniAnunț licitațielicitațieDocumentație de atribuire
4212-06-2020Anunț de publicitate achiziții ”Servicii de revizuire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I. ” prin achiziție directă ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Slobozia”Anunț 
Caiet de sarcini cladire Centrul Militar Județean 
Caiet de sarcini clădire Centrul Cultural Ionel Perlea
Caiet de sarcini clădire Muzeul Județean Ialomița
Caiet de sarcini clădire str. Răzoare
Caiet de sarcini clădire Școala Specială ”Ion Teodorescu”
Model contract
Formulare
achiziție directă
4111-06-2020Anunt achizitie directa - Servicii de verificare tehnica de calitate pentru obiectivul "Modernizarea, extinderea si dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia" cod SMIS 119070Anunt
CAIET-DE-SARCINI-FORMULARE-CONTRACTE
Achizitie directa
4011-06-2020Anunt de publicitate - achizitie directa - Pachet servicii organizare evenimente informare – promovare şi organizare vizita de schimb de experienţă într-un stat membru UE proiect „Împreuna pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni”, cod SIPOCA 801, cod SMIS 135954 Anunt
Caiet de sarcini
Model contract
Formulare
Achizitie directa
3910-06-2020Anunt de publicitate - achizitie directa - Pachet servicii si materiale informare promovare proiect „Împreuna pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni”, cod SIPOCA 801, cod SMIS 135954 Anunt
Caiet de sarcini
Model contract
Formulare
Achizitie directa
3803-06-2020Anunț publicitar privind vânzarea prin licitație a masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene proprietatea publică a județului Ialomița - a doua licitațiePDFlicitație
3729-05-2020Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediuPDF
3628-05-2020Anunț de publicitate in vederea achiziționării directe servicii de Dirigenție de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor și până la recepția finală a Obiectivului de investiții, aferent obiectivului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” Cod SMIS: 116941Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Model Contract
Formulare
licitație
3526-05-2020Anunț achiziție directă servicii verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” Cod SMIS 119070PDFlicitație
3425-05-2020Anunț publicitate licitație achiziție directă pachet consumabile - proiect Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni cod SMIS 135954- SIPOCA 801Anunț publicitate 
Caiet de sarcini
Formulare
Model contract
licitație
3318-05-2020Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent F O X MANAGEMENT CONSULTANTS SRLPDFconcurs
3213-05-2020Anunț atribuire contract servicii management pentru proiectul cod SMIS 126420 - Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitație
3105-05-2020Anunț privind rezultat evaluare 2019 a managementului Centrului Cultural Ionel Perlea și Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaNota A
Nota B
Nota finală
Rezultat final evaluare anuală
3004-05-2020Anunț în urma evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Ialomița și Muzeului Național al Agriculturii pe anul 2019Nota A
Nota B
Nota finală
Anunț rezultat final evaluare anuala 2019 muzee 
2904-05-2020Anunț privind evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu ” IalomițaAnunț nota A
Anunț nota B
Rezultat final
Anunt rezultat final evaluare anuala 2019
2828-04-2020Anunț de intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2019Anunț bugetProiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2019
2714-04-2020Anunț achiziție directă Servicii de revizuire expertiză tehnică PDFlicitațieCaiet de sarcini clădire Centrul Militar Județean
Caiet de sarcini clădire Centrul Culural  Ionel Perlea
Caiet de sarcini Clădire Muzeul Județean Ialomița
Caiet de sarcini Clădire str. Răzoare
Caiet de sarcini Școala Profesională Speciala Ion Teodorescu
Formulare
2631-03-2020Anunț de licitație privind încheierea unui contract de concesiune de bunuri a obiectivului Parc Fotovoltaic Ialomița I prin captarea energiei verzi solare,proprietatea publică a județului Ialomița PDFlicitație
2519-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2419-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic Clădire Administrativă - str. Răzoare PDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2319-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire sediu Muzeul Județean IalomițaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2219-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire Centrul Cultural Ionel PerleaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2119-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic obiectiv -Creștere eficiență energetică cladire CMJPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2017-03-2020ANUNȚ ATRIBUIRE CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia” Cod SMIS: 119070, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 PDFlicitație
1909-03-2020Anunț atribuire contract atribuție publică Servicii verificare proiect obiectiv- modernizare DJ 306 - cod SMIS 120110PDFlicitație
1809-03-2020Anunț atribuire contract servicii audit financiar extern proiect cod SMIS 126420PDFlicitație
1703-03-2020Anunț publicitar privind vânzarea prin LICITAȚIE a masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene proprietatea publică a județului IalomițaPDFlicitație
1603-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 27 Martie 2020, concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306.PDFconcurs
1503-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul ill Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de Contabil in cadrul Departamentului -Financiar -Contabil al ADI Ialomița (cod COR 331302).PDFconcurs
1403.-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103PDFconcurs
1303-03-2020Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier , clasa I,grad profesional asistent - Unitatea Județean pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice PDFconcurs
1226-Feb-20Anunt licitatie privind concesiune bunuri Parc Fotovoltaic IPDFlicitație
1125-Feb-20Anunț atribuire informare și publicitate Ambulatoriu SJUSPDFlicitație
1014-Feb-20Anunț de publicitate achiziție servicii de audit prin achiziție directă servicii de verificare proiect Modernizare DJ306 limită județul Călărași PDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
913-Feb-20Clarificare nr. 1 la achiziție directă achiziție publică servicii de consultanță pentru management obiectiv Reabilitarea, modernizare și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Slobozia - cod SMIS 126420PDFlicitațieFormulare
812-Feb-20Anunț atribuire contract achiziție publică servicii de actualizare expertiză tehnică ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia ”- cod SMIS 119070PDFlicitație
703-Feb-20Anunț atribuire contract achiziție publică servicii marketing și promovare proiect cod SMIS 116932PDFlicitație
631-Jan-20Anunț publicitate achiziționare directă servicii consultanță pentru management proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
531-Jan-20Anunț publicitate achiziție directă servicii audit pentru proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
431-Jan-20Anunț de publicitate achiziție directă servicii de informare și publicitate proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet sarcini 
Model contract
Formulare
330-Jan-20Anunț atribuire contract de achiziție publică servicii de consultanță privind efectuarea testului investitorului privat prudent in economia de piață.PDFlicitație
230-Jan-20Anunț achiziție directă conform art. 43 din HG 395/2016, Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia” Cod SMIS: 119070, cod CPV 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante PDFlicitațieCaiet de sarcini; Formulare!
107-Jan-20Parc Fotovoltaic Ialomița I prin captarea energiei verzi solarePDFlicitatie